O nás

Diecézna charita Nitra

je účelové zariadenie Rímskokatolíckej cirkvi, zriadené zriaďovacou listinou 1. januára 1996 nitrianskym diecéznym biskupom podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností.

Svoju činnosť vykonáva na území nitrianskej diecézy a spolu s ostatnými diecéznymi charitami na Slovensku tvorí konfederáciu združení – Slovenskú katolícku charitu, ktorá bola založená v roku 1927.

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávať opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Výročná správa 2016

Výročná správa 2017

Výročná správa 2018

Výročná správa 2019

Verejné obstarávanie