Ochrana osobných údajov

Slovenská katolícka charita
Slovenská katolícka charita (ďalej len „SKCH“) ako účelové zariadenie Katolíckej cirkvi na Slovensku, zriadené Konferenciou biskupov Slovenska (ďalej len „KBS“) podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností a kánonu 312 a kánonu 116 Kódexu kanonického práva, je samostatnou právnickou osobou.
V zmysle Kódexu kánonického práva je SKCH konfederáciou verejných združení. Členmi SKCH sú Bratislavská arcidiecézna charita, Trnavská arcidiecézna charita, Arcidiecézna charita Košice, Gréckokatolícka charita Prešov, Diecézna charita Nitra, Diecézna charita Žilina, Diecézna charita Banská Bystrica, Diecézna charita Rožňava, Spišská katolícka charita, Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice (ďalej len „diecézne charity“). Diecézne charity ako účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti, sú zriadené jednotlivými biskupmi podľa zákona 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, sú samostatnými právnickými osobami.
Záväzným dokumentom pre spracúvanie osobných údajov v  SKCH a v diecéznych charitách je Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike. Týmto dokumentom SKCH a diecézne charity preukazujú, že spracúvajú osobné údaje v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou, najmä Zákonom 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Dotknutá osoba berie na vedomie, že má právo požadovať od SKCH a diecéznych charít (ďalej len „prevádzkovateľ“) prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Dotknutá osoba berie na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu a že poskytnuté osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez súhlasu. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Zodpovedná osoba je uvedená na tomto mieste.
Dotknutá osoba môže súhlasiť s ďalším spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely informovania o ďalších aktivitách prevádzkovateľa, zasielanie dokumentov, newslettera, tlačových a iných informácií. Poskytnutý súhlas na tieto účely je možné kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje na základe súhlasu môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.
KBS