Charitatívno-sociálne centrum

Staráte sa o svojho starého, chorého príbuzného v domácnosti a potrebujete pomoc? Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme pri zabezpečení opatrovateľskej služby, zapožičiame zdravotnícku pomôcku a poskytneme sociálne poradenstvo.Charitatívno-sociálne centrum poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Domáca opatrovateľská služba

Prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečíme starostlivosť priamo v domácnosti pre starých, chorých a osamelých ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri základných životných úkonoch.

Opatrovateľskú službu poskytujeme na území mesta Nitra. Platba sa odvíja od výšky príjmu opatrovaného a počtu hodín opatrovateľskej služby. Poskytuje sa osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Úkony sebaobsluhy: hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie a vyzliekanie, mobilita , motorika, dodržiavanie liečebného režimu v domácom prostredí,
Úkony starostlivosti o domácnosť: nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady platieb,
Základné sociálne aktivity: sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí a pri záujmových činnostiach, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, tlmočenie. Prepravná služba sa poskytuje v rámci výkonu opatrovateľskej služby. Podľa našich možností a po zvážení situácie klienta zabezpečujeme prepravu pri sprevádzaní na lekárske vyšetrenie, pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí klienta a presun klienta so zníženou mobilitou.

V roku 2020 sme poskytli opatrovateľskú službu 39 obyvateľom mesta Nitra v rozsahu 16 717,5 hod.

Požičovňa zdravotníckych pomôcok.  

Na zmiernenie dôsledkov ochorenia a uľahčenie starostlivosti v domácom prostredí prevádzkuje Diecézna charita Nitra aj požičovňu zdravotníckych pomôcok, kde je možné zapožičať si zdravotnícku pomôcku do doby, kým bude táto poskytnutá prostredníctvom zdravotnej poisťovne, prípadne na iný čas. Poskytujeme aj základné poradenstvo o možnosti vybavenia pomôcky cez zdravotnú poisťovňu.

Zapožičiavame invalidný vozík, prenosnú WC stoličku, podložnú misu, stoličku na sprchovanie, postele – elektromotorické-polohovateľné, rehabilitačné a mechanické, antidekubitné matrace – pasívne a aktívne, kyslíkový koncentrátor, barle, chodítka, rolátory a pod.

V roku 2020 sme zapožičali zdravotné pomôcky 102 klientom.

 

Kontaktujte nás:

Charitatívno-sociálne centrum
Samova 4
949 01 Nitra

Vedúca: Gabriela Trubíniová

0907 734 048
037/7721792

gabriela.trubiniova@gmail.com

Cenník opatrovateľskej služby.

Cenník za požičanie zdravotných pomôcok