Opatrovateľská služba

Staráte sa o svojho starého, chorého príbuzného v domácnosti a potrebujete pomoc? Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme pri zabezpečení opatrovateľskej služby, zapožičiame zdravotnícku pomôcku a poskytneme sociálne poradenstvo.  Naše Charitatívno-sociálne centrum poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Domáca opatrovateľská služba

Prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečíme starostlivosť priamo v domácnosti pre starých, chorých a osamelých ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri základných životných úkonoch.

Opatrovateľskú službu poskytujeme na území mesta Nitra. Platba sa odvíja od výšky príjmu opatrovaného a počtu hodín opatrovateľskej služby. Poskytuje sa osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Úkony sebaobsluhy: hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, obliekanie a vyzliekanie, mobilita , motorika, dodržiavanie liečebného režimu v domácom prostredí,
Úkony starostlivosti o domácnosť: nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti, obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie), starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby, donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie, ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti, administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napr. zabezpečenie úhrady platieb,
Základné sociálne aktivity: sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí a pri záujmových činnostiach, predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, tlmočenie. Prepravná služba sa poskytuje v rámci výkonu opatrovateľskej služby. Podľa našich možností a po zvážení situácie klienta zabezpečujeme prepravu pri sprevádzaní na lekárske vyšetrenie, pri vybavovaní úradných a súkromných záležitostí klienta a presun klienta so zníženou mobilitou.

Klientom v prípade potreby ponúkame aj službu zapožičania zdravotníckych pomôcok.

V roku 2023 sme poskytli opatrovateľskú službu 42 obyvateľom mesta Nitra v rozsahu 22 286,50 hod.

Kontaktujte nás:

Charitatívno-sociálne centrum
Samova 4
949 01 Nitra

Vedúca: Gabriela Trubíniová

0907 734 048
037/7721792

gabriela.trubiniova@gmail.com

Cenník opatrovateľskej služby.

Cenník za požičanie zdravotných pomôcok