ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej služby

Staráte sa o svojho chorého príbuzného doma a potrebujete odbornú pomoc pri ošetrovateľských úkonoch? Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Charita Nitra. Nárok na ošetrovateľskú starostlivosť má každý poistenec zdravotnej poisťovne a táto starostlivosť je bezplatná.

ADOS Charita Nitra

Je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce ambulantnú zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí fyzickým osobám, ktoré:

  • vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť,
  •  sú imobilné, čiastočne imobilné a nie sú schopné samostatne prísť do ambulancie zdravotníckeho zariadenia,
  • nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť odmietajú.

Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jej utrpenia a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriach v rodinnom prostredí. Navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže odporučiť aj :
– lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti
– ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti
– ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti
– ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti.

Náplň činnosti ADOS

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí o pacientov všetkých vekových skupín,
u ktorých je indikovaná (najmä starostlivosť o doliečenie po skončení ústavnej liečby o akútne chorých
bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých, o pacientov v terminálnych stavoch a sociálne
a zdravotne rizikové skupiny obyvateľstva) úprava domáceho prostredia a životosprávy podľa úvahy choroby starostlivosť o základné životné funkcie, aplikácie liekov a ošetrovanie rán, odber biologického materiálu na vyšetrenie, prípadne iné skríningové vyšetrenie, zdravotná výchova a poradenstvo.

Ošetrovateľské služby zabezpečujú kvalifikované zdravotné sestry s praxou na lôžkových oddeleniach.
Ošetrovanie je možné kombinovať s opatrovateľskou službou a zapožičaním zdravotnej pomôcky.

Ošetrovateľské úkony, ktoré vykonávame:

– starostlivosť o permanentný katéter, cievkovanie
– podávanie všetkých druhov injekcií, infúzií
– kŕmenie sondou
– polohovanie pacienta
– meranie fyziologických funkcií
– podávanie liekov a ich kontrola užívania
– odber biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica)
– doprava biologického materiálu
– preväzy, ošetrenie rán po operáciach a úrazoch
– starostlivosť o diabetika (podávanie inzulínu, meranie glykémie)
– starostlivosť o imobilného pacienta
– polohovanie chorého, prevencia a liečba dekubitov
– podávanie zábalov, aplikácia roztokov a mastí
– ošetrovateľská rehabilitácia
– komplexná starostlivosť v terminálnom štádiu ochorenia
– ošetrenie stomií
– iné výkony podľa ošetrujúceho lekára

V roku 2022 sme mali 199 pacientov, vykonali sme 2716 návštev a previedli 12525 zdravotníckych výkonov.

Kontaktujte nás:

ADOS Charita Nitra

Samova 4
949 01 Nitra

Garant – vedúca: Mgr. Dušana Kráľová
+421 907 734 028
ados.charita@gmail.com

Jana Ilková
+421 915 411 047

Dipl. VS Katka Hanusková