Farské charity

Farnosť vnímame ako priestor pre službu. Našou snahou je spájať ľudí, ktorí chcú v rámci svojej farnosti pomáhať núdznym. Prostredníctvom vytvárania siete farských charít staviame mosty charity v Nitrianskej diecéze.

ČO JE FARSKÁ CHARITA?

 • Farská charita (FCH) združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi
 • nemá právnu subjektivitu
 • FCH právne a ekonomicky podlieha farskému úradu
 • riadi sa štatútom FCH, ktorý schvaľuje diecézny biskup
 • registrovaná a metodicky koordinovaná Diecéznou charitou Nitra

KOMU SA VENUJE?

 • starí, chorí ľudia a so zdravotným postihnutím
 • ľudia bez domova, utečenci, po výkone trestu
 • mnohodetné rodiny
 • deti a mládež
 • závislí (drogy, alkohol a i.), osamotení, nezamestnaní
 • krízové situácie (povodne a i.), misie …

AKÉ AKTIVITY VYKONÁVA?

 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným – finančná alebo konkrétna služba
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
 • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
 • zbierka a distribúcia šatstva
 • duchovná pomoc
 • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí
 • iné – podľa potreby a podmienok farnosti

Farská charita Trenčín – Juh

Diecéznou charitou Nitra bola registrovaná dňa 22.2.2017. Dobrovoľníci farskej charity preukazujú skutky milosrdenstva ľuďom bez prístrešia v uliciach mesta formou terénnych výdajov polievok 1 až 4 krát týždenne v závislosti od ročného obdobia, vydávaním oblečenia, obuvi, prikrývok, pomocou pri vybavovaní osobných dokladov a podobne. Farská charita sa zapája do zbierok oblečenia, potravín, do Zbierky školských pomôcok. Od februára 2018 je distribučným centrom časopisu Cesta. V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska ponúka rodinám v núdzi potravinovú výpomoc. Od apríla 2018 podporuje piatich obyvateľov Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pripravuje registráciu útulku a nízkoprahového denného centra.

Mgr. Pavol Iring 0908 030 268
charitatrencin@gmail.com

Farská charita Trenčín – Juh na facebooku


Farská charita sv. Jozefa Nové Zámky

Pavol Pšenák 0944 979 323
Kontakt: Banskobystrická 1, Nové Zámky (bývalá Flengerka)

Vznikla v r. 2014 na podnet skupinky veriacich, ktorí cítili potrebu pomáhať obyvateľom mesta, ale aj  okolitým mestám a obciam, je súčasťou farského spoločenstva, a vydáva svedectvo o láske k blížnemu konkrétnymi skutkami. Jej snahou je poskytovať základné sociálne poradenstvo pre všetky osoby v nepriaznivej životnej situácii a účinne pomáhať každému človeku v núdzi, oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu. Zabezpečujú nevyhnutné trvanlivé potraviny hlavne pre matky s deťmi a osoby v zlej sociálnej situácii. Farská charity sa každoročne zapája do potravinovej TESCO zbierky

Cieľové skupiny farskej charity:
– osamelé matky s deťmi
– týrané a opustené ženy
– osamelí seniori
– osoby ohrozené sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčené osoby


Farská charita bl. sestry Zdenky Topoľčany

Ing. Margita Kováčiková 0902 210 402

Funguje od roku 2002 a zameriava sa na pomoc a poradenstvo pre ľudí v núdzi, či v krízovej situácii, seniorov a zdravotne znevýhodnených. Pravidelne sa zapája do Zbierky školských pomôcok i potravinovej TESCO zbierky a spolupracuje s inými združeniami pomáhajúcimi núdznym.


Farská charita Želiezovce

Magdaléna Holková 0944369084

Farská charita bola založená v decembri 2020 a následne zriadila výdajné miesto naplnené vecami pre pomoc núdznym.


Farská charita Močenok

Ivana Vörösová 0908125923