Farské charity

Farnosť vnímame ako priestor pre službu. Našou snahou je spájať ľudí, ktorí chcú v rámci svojej farnosti pomáhať núdznym. Prostredníctvom vytvárania siete farských charít staviame mosty charity v Nitrianskej diecéze.

ČO JE FARSKÁ CHARITA?

 • Farská charita (FCH) združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi
 • nemá právnu subjektivitu
 • FCH právne a ekonomicky podlieha farskému úradu
 • riadi sa štatútom FCH, ktorý schvaľuje diecézny biskup
 • registrovaná a metodicky koordinovaná Diecéznou charitou Nitra

KOMU SA VENUJE?

 • starí, chorí ľudia a so zdravotným postihnutím
 • ľudia bez domova, utečenci, po výkone trestu
 • mnohodetné rodiny
 • deti a mládež
 • závislí (drogy, alkohol a i.), osamotení, nezamestnaní
 • krízové situácie (povodne a i.), misie …

AKÉ AKTIVITY VYKONÁVA?

 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným – finančná alebo konkrétna služba
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
 • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
 • zbierka a distribúcia šatstva
 • duchovná pomoc
 • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí
 • iné – podľa potreby a podmienok farnosti

Farská charita Trenčín – Juh

Diecéznou charitou Nitra bola registrovaná dňa 22.2.2017. Dobrovoľníci farskej charity preukazujú skutky milosrdenstva ľuďom bez prístrešia v uliciach mesta formou terénnych výdajov polievok 1 až 4 krát týždenne v závislosti od ročného obdobia, vydávaním oblečenia, obuvi, prikrývok, pomocou pri vybavovaní osobných dokladov a podobne. Farská charita sa zapája do zbierok oblečenia, potravín, do Zbierky školských pomôcok. Od februára 2018 je distribučným centrom časopisu Cesta. V spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska ponúka rodinám v núdzi potravinovú výpomoc. Od apríla 2018 podporuje piatich obyvateľov Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Pripravuje registráciu útulku a nízkoprahového denného centra.

Mgr. Pavol Iring 0908 030 268
charitatrencin@gmail.com

Farská charita Trenčín – Juh na facebooku


Farská charita sv. Jozefa Nové Zámky

Pavol Pšenák 0944 979 323
Kontakt: Banskobystrická 1, Nové Zámky (bývalá Flengerka)

Vznikla v r. 2014 na podnet skupinky veriacich, ktorí cítili potrebu pomáhať obyvateľom mesta, ale aj  okolitým mestám a obciam, je súčasťou farského spoločenstva, a vydáva svedectvo o láske k blížnemu konkrétnymi skutkami. Jej snahou je poskytovať základné sociálne poradenstvo pre všetky osoby v nepriaznivej životnej situácii a účinne pomáhať každému človeku v núdzi, oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu. Zabezpečujú nevyhnutné trvanlivé potraviny hlavne pre matky s deťmi a osoby v zlej sociálnej situácii. Farská charity sa každoročne zapája do potravinovej TESCO zbierky

Cieľové skupiny farskej charity:
– osamelé matky s deťmi
– týrané a opustené ženy
– osamelí seniori
– osoby ohrozené sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčené osoby


Farská charita bl. sestry Zdenky Topoľčany

Ing. Margita Kováčiková 0902 210 402

Funguje od roku 2002 a zameriava sa na pomoc a poradenstvo pre ľudí v núdzi, či v krízovej situácii, seniorov a zdravotne znevýhodnených. Pravidelne sa zapája do Zbierky školských pomôcok i potravinovej TESCO zbierky a spolupracuje s inými združeniami pomáhajúcimi núdznym.


Farská charita Želiezovce

Magdaléna Holková 0944 369 084

Farská charita bola založená v decembri 2020 a následne zriadila výdajné miesto naplnené vecami pre pomoc núdznym. pomáha šatstvom, potravinami i osobnou asistenciou.

Viac info na facebooku FCH Želiezovce


Farská charita Močenok

Ivana Vörösová 0908 125 923


Farská charita Nitra – Kalvária

Ľubomíra Vanusová 0903 809 626


Farská charita Nitra – Zobor

Okrem iného sa sústredí sa na pomoc starším ľuďom, rómom.

Darina Kviatkovská 0903 629 833


Farská charita Štúrovo

Venuje sa ľuďom zo sociálne slabších rodín, hlavne deťom.

Andrea Farkašová 0905 791 182

Farská charita Tlmače

Pomoc pre sociálne slabšie rodiny, potravinová zbierka.

Margita Krčmárová