Čo sú farské charity

Farská charita – láska, ktorá buduje spoločenstvo

Farnosť je priestor pre službu. Našou snahou je spájať ľudí – dobrovoľníkov, ktorí chcú v rámci svojej farnosti pomáhať núdznym.

ČO JE FARSKÁ CHARITA?

 • Farská charita (FCH) združuje dobrovoľníkov, ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi
 • nemá právnu subjektivitu
 • FCH právne a ekonomicky podlieha farskému úradu
 • riadi sa štatútom FCH, ktorý schvaľuje diecézny biskup
 • registrovaná a metodicky koordinovaná Diecéznou charitou Nitra

KOMU SA VENUJE?

 • starí, chorí ľudia a so zdravotným postihnutím
 • ľudia bez domova, utečenci, po výkone trestu
 • mnohodetné rodiny
 • deti a mládež
 • závislí (drogy, alkohol a i.), osamotení, nezamestnaní
 • krízové situácie (povodne a i.), misie …

AKÉ AKTIVITY VYKONÁVA?

 • sociálna pomoc mnohodetným rodinám, opusteným, chorým a iným (finančná alebo konkrétna služba)
 • príprava na sviatky – pečenie koláčov, výroba pohľadníc, darčekov
 • tvorivé dielne, kultúrne a športové podujatia
 • zbierka a distribúcia šatstva
 • duchovná pomoc
 • organizovanie aktivít pre deti a mládež, slávenie sviatkov, jubileí
 • iné – podľa potreby a podmienok farnosti

ZALOŽENIE FARSKEJ CHARITY

 • Minimálne traja ochotní dobrovoľníci z farnosti
 • Spísať žiadosť o registráciu, ktorej súčasťou je podpis farára/správcu farnosti
 • Vystavenie Registračného listu
 • Podpora a spolupráca s Diecéznou charitou prostredníctvom koordinátora farských charít

Projekt spolufinancovaný nadáciou

Koordinátor Farských charít:

Ing. Mgr. Juraj Barát
mobil: +421 903 447 577
e-mail: juro.barat@gmail.com