Farská charita sv. Jozefa Nové Zámky

Vznikla v r. 2014 na podnet skupinky veriacich, ktorí cítili potrebu pomáhať obyvateľom mesta, ale aj  okolitým mestám a obciam, je súčasťou farského spoločenstva, a vydáva svedectvo o láske k blížnemu konkrétnymi skutkami. Jej snahou je poskytovať základné sociálne poradenstvo pre všetky osoby v nepriaznivej životnej situácii a účinne pomáhať každému človeku v núdzi, oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu. Zabezpečujú nevyhnutné trvanlivé potraviny hlavne pre matky s deťmi a osoby v zlej sociálnej situácii. Farská charita sa každoročne zapája do potravinovej TESCO zbierky.

Cieľové skupiny farskej charity:
– osamelé matky s deťmi
– týrané a opustené ženy
– osamelí seniori
– osoby ohrozené sociálnym vylúčením, alebo sociálne vylúčené osoby

Pavol Pšenák 0944 979 323 psenak.pavol@gmail.com
Kontakt: Banskobystrická 1, Nové Zámky (bývalá Flengerka)