Dom charity sv. Rafaela

V Dome charity sv. Rafaela v Nitre poskytujeme sociálne služby zamerané na podanie pomocnej ruky ľuďom bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám. Poskytuje – sociálne služby krízovej intervencie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách:

Nocľaháreň

V nocľahárni sa osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie poskytuje:
– ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
– sociálne poradenstvo
– utvárajú sa podmienky na vykonanie základnej osobnej hygieny, prípravy a výdaja stravy

Nocľaháreň bola zriadená ako nízkoprahová za účelom poskytnutia služby a prenocovania pre ľudí, ktorí z rôznych príčin nedokážu dodržiavať pravidlá a režim v iných zariadeniach a nie sú schopní abstinencie od alkoholu a iných omamných látok. Jedinou podmienkou na prijatie klienta na nocľah je, aby neohrozoval seba a okolie.

Kapacita zariadenia je 24 lôžok pre mužov a ženy, s možnosťou rozloženia prísteliek.

V roku 2022 sme poskytli 10 171 nocľahov pre 118 klientov.

Nízkoprahové denné centrum

Osobám v nepriaznivej sociálnej situácii sa počas dňa
a/ poskytuje:
– sociálne poradenstvo
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
– nevyhnutné ošatenie, obuv,
– úschova cenných vecí, preventívna aktivita

b/ utvárajú podmienky na:
– prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Sociálne poradenstvo
Poskytujeme základné sociálne poradenstvo fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Zisťuje sa povaha problému a v spolupráci s klientom sa hľadajú pre neho akceptovateľné riešenia na zmiernenie, alebo odstránenie problému. Klientov sa snažíme viesť k čo najväčšej samostatnosti a zodpovednosti za seba a participovaní na riešení svojej situácie.
V roku 2022 sme poskytli 631 intervencií pre 142 klientov.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Pomáhame pri vybavovaní osobných dokladov, úradných záležitostí, lekárskeho ošetrenia, hľadaní zamestnania, ubytovania. Spolupracujeme s obcou (podľa trvalého miesta bydliska klienta), úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, súdmi, políciou a tiež s inštitúciami a organizáciami pracujúcimi s ľuďmi v núdzi.

Výdaj stravy
V zariadení ponúkame klientom stravu 3 x denne. Raňajky a večere sú suché a obedy pozostávajú z polievky, ktorú privážame od dodávateľa. Strava sa vydáva nepretržite počas celého roka. Obedy cez víkendy a sviatky zabezpečujeme v spolupráci so sestrami zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.
V roku 2022 sme vydali 1195 raňajok, 1734 obedov a 4064 večerí.

Vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
Klientom poskytujeme základné hygienické potreby. Umožňujeme vykonať si osobnú hygienu nielen klientom nocľahárne, ale aj fyzickým osobám, ktoré prespávajú na ulici, čím sa vykonáva prevencia šírenia kožných ochorení.

Možnosť vykonania si osobnej hygieny klienti v roku 2022 využili 861 krát.

Poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
Zariadenie utvára podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi pre fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. Za týmto účelom prijímame a triedime oblečenie a obuv ( aj použité ) od darcov a ďalej to distribuujeme podľa potrieb núdznych. Pomáhame aj sociálne slabým rodinám, ktorým okrem materiálnej pomoci príležitostne poskytujeme potravinovú výpomoc a sociálne poradenstvo.
V šatníku sme v roku 2022 vydali 5392 kusov oblečenia a obuvi.

Úschova cenných vecí
Klienti majú možnosť uschovania si financií a dokladov. Túto službu v roku 2022 využilo 10 klientov.

Resocializačná činnosť
Cieľom je posilniť pracovné návyky, motivovať klienta k aktívnejšiemu prístupu pri riešení svojej sociálnej situácie, zvýšiť jeho sebavedomie a učiť ho hospodáriť s financiami.

Klientov zapájame do nenáročných pomocných prác v zariadení. Klienti, ktorí nemajú finančné prostriedky si vlastnou prácou takto môžu „odpracovať“ príspevok za poskytnuté služby v zariadení.
V roku 2022 sa zapojilo 56 klientov do 847 aktivít.

Klientov zapájame do projektu – predaj časopisu Nota Bene. Klient sám rozhoduje o svojom pracovnom čase a sám hospodári s prijatou finančnou hotovosťou.
V minulom roku sa do projektu zapojilo 14 klientov, ktorí predali 6014 časopisov a 370 produktov (kníh a pod.).

Kontaktujte nás:

Dom charity sv. Rafaela
Štúrova 57
949 01 Nitra

vedúca: Mgr. Klára Labošová

telefón: 037/6523028
mobil: 0907 451 771
mail: rafael.charita@gmail.com

Otvorené:
Denné centrum: 7:30 – 15:30
Nocľaháreň: 19:00 – 7:00

nočná služba:  0918 174 944

Cenník Domu charity sv. Rafaela