Poskytovanie opatrovateľskej služby Diecéznou charitou Nitra

Diecézna charita Nitra uskutočňuje v období od 1.12.2021 do 30.11.2023 dopytovo – orientovaný projekt: Poskytovanie opatrovateľskej služby Diecéznou charitou Nitra. Je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a jeho cieľom je doplniť a podporiť domácu opatrovateľskú službu, ktorú už roky svojim klientom poskytujeme.

Do projektu je zapojených 5 opatrovateliek, ktoré osobám odkázaným na pomoc inej osoby poskytujú opatrovateľskú službu v ich domácnostiach. Počas trvania projektu sme pomohli 12 klientom s rôznym stupňom odkázanosti na sociálnu službu.

Poskytovanie opatrovateľskej služby Diecéznou charitou Nitra

Dopytovo – orientovaný projekt / ITMS 2014+: 312081BJI4

Realizovaný v období: 1.12.2021 – 30.11.2023

Na základe výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Zverejnenie zmluvy

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

www.esf.gov.sk                    www.employment.gov.sk