Poskytovanie opatrovateľskej služby Diecéznou charitou Nitra

Diecézna charita Nitra uskutočňovala v období od 1.12.2021 do 30.11.2023 dopytovo – orientovaný projekt: Poskytovanie opatrovateľskej služby Diecéznou charitou Nitra. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a jeho cieľom je doplniť a podporiť domácu opatrovateľskú službu, ktorú už roky svojim klientom poskytujeme.

Do projektu zapojené opatrovateľky osobám odkázaným na pomoc inej osoby poskytovali opatrovateľskú službu v ich domácnostiach.

Výsledky projektu:

Počas uvedeného obdobia sme v projekte mali zapojených 6 opatrovateliek, ktoré opatrovali 12 klientov, čím umožnili ich zotrvanie v domácom prostredí a pomáhali im s úkonmi sebaobsluhy, hygienou, stravovaním, nákupmi, bežným upratovaním domácnosti, alebo ako sprievod pri návšteve lekára.

Uvedené činnosti sme vykonávať vďaka finančnej podpore z Európskej Únie.

Poskytovanie opatrovateľskej služby Diecéznou charitou Nitra

Dopytovo – orientovaný projekt / ITMS 2014+: 312081BJI4

Na základe výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01

Realizovaný v období: 1.12.2021 – 30.11.2023

Zverejnenie zmluvy

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“