Bývanie ako prvé

Operačný program: Ľudské zdroje             Prioritná os: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Zmluva: Z312041BBG9 Centrálny register zmlúv (gov.sk)

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5884935/

https://www.crz.gov.sk/data/att/2967756.pdf

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 9/2021 do 11/2023

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 3754,96 Eur

Spolufinancovanie projektu: 7 039,73 EUR

Cieľ projektu: Cieľom projektu Bývanie ako prvé je podporiť klientov – ľudí bez domova, s ktorými prichádzame do styku pri našej práci v rámci Nitrianskeho kraja, pri zvýšení ich účasti v spoločnosti a pri zmene ich sociálnej situácie poskytnutím pomoci pri hľadaní nájmu, pri udržaní si bývania, pri zlepšení zdravotného a psychického stavu, pri zaradení sa na trh práce, ako i poskytnutím príspevkov na nájomné v snahe umožniť im kvalitnejší a dôstojnejší život.

Cieľová skupina: Ľudia bez domova – jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, s ktorými Diecézna charita Nitra prichádza do kontaktu v rámci služieb, ktoré poskytuje na území Nitrianskeho kraja.

Hlavná aktivita projektu: Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Sprostredkovanie dostupného bývania klientom a sprevádzanie účastníkov projektu odbornými pracovníkmi podľa princípov Housing first za účelom skvalitnenia ich života.

Podaktivity projektu:

 1. Identifikácia a výber účastníkov projektu Bývanie ako prvé
 2. Vyhľadávanie bytov do prenájmu, vystavenie nájomných zmlúv a  komunikácia s prenajímateľmi bytov
 3. Podpora a sprevádzanie účastníkov projektov v bývaní s cieľom začleniť ich do spoločnosti, prípadne aj na trh práce.

Aktivity september 2021 – december 2021

 • Oslovovanie prenajímateľov bytov z radov verejnosti,
 • Vstupné rozhovory s ľuďmi bez domova – prevažne klienti Domu charity sv. Rafaela a Mestského útulku pre bezdomovcov v Nitre,
 • Výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, podporné aktivity  (príprava klientov na bývanie, finančná gramotnosť, podpora pri uplatnení sa na trhu práce) formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce,

Aktivity január 2022 – december 2022:

 • Oslovovanie prenajímateľov 1-izbových bytov z radov verejnosti v Nitrianskom kraji,
 • Vstupné rozhovory s ľuďmi bez domova – klienti Domu charity sv. Rafaela a Mestského útulku pre bezdomovcov v Nitre, klienti Odboru sociálnych vecí MsÚ v Nitre, ľudia ohrození stratou bývania žijúci v Nitre a okolí,
 • Výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, podporné aktivity  (príprava klientov na bývanie, finančná gramotnosť, podpora pri uplatnení sa na trhu práce) formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce,
 • Sprostredkovanie nájmu v piatich 1-izbových bytoch v Nitre siedmym účastníkom projektu,
 • Sprevádzanie klientov v bytoch podľa konceptu Housing first.

Prebiehajúce aktivity január 2023  – november 2023

 • Oslovovanie prenajímateľov 1-izbových bytov z radov verejnosti v Nitrianskom kraji,
 • Vstupné rozhovory s ľuďmi bez domova – klienti Domu charity sv. Rafaela a Mestského útulku pre bezdomovcov v Nitre, klienti Odboru sociálnych vecí MsÚ v Nitre, ľudia ohrození stratou bývania žijúci v Nitre a okolí,
 • Výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, podporné aktivity  (príprava klientov na bývanie, finančná gramotnosť, podpora pri uplatnení sa na trhu práce) formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce,
 • Sprevádzanie klientov v štyroch 1-izbových bytoch podľa konceptu Housing first, pričom v r. 2023 pokračovali v nájme dvaja účastníci projektu i  s rodinnými príslušníkmi od r. 2022 a trom novým účastníkom sme sprostredkovali nájom v 1-izbových bytoch v priebehu r. 2023.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ 

Viac informácií nájdete na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.skwww.employment.gov.skViac informácií o projekte:

Koncept Housing first je vo svete počas posledných 40 rokov najúspešnejším riešením ukončovania bezdomovectva. Stavia na jednom zo základných ľudských práv, ktorým je právo na bývanie. Úspešnosť konceptu Housing first potvrdzuje, že v samostatnom bývaní, prinášajúcom súkromie a pocit bezpečia, sa ľuďom zlepší zdravotný a psychický stav, čo následne zvyšuje šancu pracovať, zarábať a stávať sa nezávislým od sociálnych služieb.

Projekt prebieha v období september 2021 – november 2023 a je zameraný na celý Nitriansky kraj. V rámci projektu chceme sprostredkovať prenájom piatich 1-izbových bytov ľuďom bez domova v nitrianskom regióne. Odborní pracovníci v rámci projektu – sociálny pracovník a psychológ, budú sprevádzať a podporovať klientov v bývaní, pričom cieľom je udržanie si bývania, postupné zlepšovanie zdravotného a psychického stavu, zlepšenie finančnej situácie, budovanie podpornej siete a začlenenie klienta do komunity.

V rámci konceptu Housing first musia klienti počas bývania v prenajatom byte dodržiavať 3 podmienky: platiť včas a riadne nájomné; udržiavať poriadok a čistotu, ako i dobré susedské vzťahy; spolupracovať s podpornými pracovníkmi.  

POMOŽTE NÁM!

Pri realizácii projektu potrebujeme aj vás, naši sympatizanti! Ponúknite svoj voľný byt do prenájmu za komerčnú cenu. Šírte túto informáciu medzi svojich známych.

Vašu pomoc potrebujeme dlhodobo! Keďže ľudia bez domova majú často krát problém nájsť a udržať si prácu kvôli zdravotným a psychickým problémom a v rámci projektu sme oprávnení realizovať prenájom len za komerčné ceny, naši klienti budú potrebovať finančnú a materiálnu podporu aj po zabývaní sa – na doplatenie depozitu, energií, potravín, liekov.  

UDRŽATEĽNOSŤ

Keďže nechceme, aby naši klienti stratili bývanie po ukončení projektu, už teraz myslíme na udržateľnosť projektu. Už v tomto roku sa plánujeme zaregistrovať ako poskytovateľ sociálnej služby Podpora samostatného bývania na VÚC, čím získame financie na podporných pracovníkov. Plánujeme tiež oslovovať verejnosť s prosbou o poskytnutie bytov do prenájmu za tzv. priateľské, nekomerčné ceny.

Kontaktujte nás:

Mgr. Mirela Lukáčová Rosinská, Pracovník pre bytové otázky, Psychológ

Mail: mirela.lukacova@gmail.com

0949 166 019

Mgr. Anastázia Grofčíková, Sociálny pracovník

Mail: stasia.gro1@gmail.com

0905 232 064

Viac informácií: www.ludiabezdomovanitra.sk

https://www.facebook.com/housingfirstNitra