Bývanie ako prvé – šanca pre ľudí bez domova

V Nitre je cca 300 ľudí bez domova a mnoho ďalších je ohrozených stratou bývania. Najväčší počet ľudí bez domova sa pohybuje v časti Staré Mesto. Mnohí trpia závažnými zdravotnými a psychickými problémami. Niektorí prespávajú v nocľahárni, no väčšina trávi noci aj dni na ulici a mnohí z nich sú plne odkázaní na pomoc.

Cieľom Diecéznej chaqrity Nitra je pomôcť ľuďom bez domova nájsť a udržať si stabilné bývanie v prenajatých bytoch za podpory odborných pracovníkov. Prístup Bývanie ako prvé – Housing first dáva výraznú šancu ukončiť bezdomovectvo aj u ľudí, ktorí trpia závažnými zdravotnými, psychickými problémami či závislosťami.

Medzi príčiny bezdomovectva patria

  • individuálne faktory (nedostatok kvalifikácie, nedostatok sociálnej podpory, zadlženosť, zlé fyzické a duševné zdravie, závislosti);
  • nedostatočné rodinné zázemie (rozpad rodiny, sexuálne zneužívanie v detstve a mladosti) alebo vzťahové problémy, úmrtie partnera alebo rodičov
  • strata inštitucionálneho zázemia (odchod zo zariadenia alebo organizácie – napríklad z detského domova, reedukačného centra alebo väzenia).
  • chudoba, nezamestnanosť, dlhy, starnutie, migrácia, nedostatok dostupného bývania

Terénni sociálni pracovníci uvádzajú ako ďalšiu z príčin úžerníctvo a s ním spojené podvodné konanie rodinných príslušníkov či iných ľudí, ktorí majú o danú nehnuteľnosť záujem.

Prenájom bytov a sprevádzanie

Vybratým ľuďom bez domova sprostredkúvame prenájom piatich 1- izbových bytov v Nitre a okolí ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v zlej finančnej a sociálnej situácii, predovšetkým klientom Domu charity sv. Rafaela, Útulku pre bezdomovcov v Nitre, Útulku pre jednotlivcov s deťmi v Nitre, ako aj ľuďom, ktorí sa vo svojej bezútešnej situácii obracajú na Odbor sociálnych služieb Mesta Nitra. Časť nákladov na nájomné je hradená z projektu MPSVR. V bytoch ich intenzívne navštevuje a podporuje sociálny pracovník a psychológ s cieľom udržať si bývanie, zlepšiť zdravotný stav, finančnú situáciu a podporovať týchto ľudí pri dosahovaní svojich cieľov na ceste k ich postupnému osamostatneniu sa.

Projekt Bývanie ako prvé v rámci výzvy MPSVR Dostupné bývanie s prvkami Housing first prebieha v Nitre a okolí od septembra 2021 do novembra 2023. Z projektu sú dotované mzdy pomáhajúcich pracovníkov, zároveň sú čiastočne dotované aj platby za nájomné.

V rámci konceptu Housing first musia klienti počas bývania v prenajatom byte dodržiavať 3 podmienky: platiť včas a riadne nájomné; udržiavať poriadok a čistotu, ako i dobré susedské vzťahy; spolupracovať s podpornými pracovníkmi.  

Čo sa nám podarilo?

V termíne 18. – 22.10.2021 prebehol tzv. registračný týždeň. Ľudí bez domova sme sčítavali od pondelka do piatka ráno, počas dopoludnia, i vo večerných a nočných hodinách. Pridali sme ešte jedno nočné sčítanie v prístrešiach ľudí bez domova na nedeľu 24.10.2021, aby sme zachytili čo najširšiu skupinu ľudí bez domova.  Zaznamenávali sme aj tzv. aktívne miesta, kde ľudia bez domova prespávali a momentálne sú neobývané. V týchto týždňoch získavame informácie o počte ľudí žijúcich v neistom a nevyhovujúcom bývaní na území mesta. Sčítanie realizovala Diecézna charita Nitra v úzkej spolupráci s Odborom soc. služieb MsÚ Nitra a s Mestskou políciou. Pri sčítaní nám pomohli aj študenti Katedry sociálnej práce na UKF.

V začiatočnej fáze projektu, ale priebežne i v rokoch 2022 a 2023 sme spravili okolo 60 vstupných rozhovorov so záujemcami o bývanie v Nitre. Z mnohých záujemcov sme vybrali takých, ktorí spĺňali podmienky, ako snaha o zlepšenie kvality svojho života, schopnosť platiť si časť nákladov za prenájom – úhrady za energie, ochota spolupracovať s pracovníkmi charity. Následne v rokoch 2022 a 2023 sme sprostredkovali bývanie v prenajatých bytoch 10 jednotlivcom, párom a rodinám, celkovo sme teda doposiaľ pomohli 14 ľuďom v núdzi, z toho 11 dospelým (8 mužom, 3 ženám) a 3 deťom.  Niektorým nájomníkom boli neskôr pridelené mestské byty, jednému sa podarilo nájsť si prácu v zahraničí.

Pozrite si rozhovor s pani, ktorá prenajala byt do nášho projektu:

„Môžeme konštatovať, že väčšina nájomníkov si veľmi  váži získané, finančne dostupné bývanie a aktívne sa snaží oddlžiť sa a pracovať. Keďže mnohí z nich majú zdravotné problémy, dlhy, či nižšie vzdelanie, potrebujú ešte čas na zlepšenie svojej finančnej situácie, preto vítame možnosť pokračovania nájmu aktuálnych nájomníkov v prenajatých bytoch v nasledujúcej výzve.“ hovorí Mgr. Anastázia Grofčíková, sociálna pracovníčka projektu.

Na výzvu Dostupné bývanie s prvkami Housing first by mala v r. 2024 nasadať nová výzva v podobnom duchu, do ktorej sa radi zapojíme.


Čo je koncept HOUSING FIRST a komu je určený

Housing first (v preklade Bývanie ako prvé alebo Bývanie predovšetkým) je pravdepodobne tou najdôležitejšou inováciou pre riešenie bezdomovectva za posledných 30 rokov. Tento koncept vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku.

Koncept  sa pre svoju vysokú, až 90% úspešnosť  pri ukončovaní bezdomovectva rozšíril aj do Európy.  Je postavený na myšlienke, že bývanie patrí medzi základné ľudské práva. Keď človek býva v bezpečných a dôstojných podmienkach v samostatnom bývaní, prinášajúcom súkromie a pocit bezpečia, sa ľuďom zlepší zdravotný a psychický stav, čo následne zvyšuje šancu pracovať, zarábať a stávať sa nezávislým od sociálnych služieb.

Housing first využíva bývanie skôr ako východisko, než ako cieľ. Poskytnutie bývania je prvotná aktivita programu. Bezdomovectvo nie je nemennou súčasťou spoločnosti, je možné ho ukončiť. Aby sme ho mohli ukončovať, potrebujeme štyri veci: štandardné byty, služby podpory, koordinovaný prístup a prevenciu.

Tento koncept je vytvorený pre osoby, ktoré potrebujú intenzívnu sociálnu podporu, aby boli schopné opustiť situáciu bezdomovectva.  Medzi cieľové skupiny, ktorým Bývanie ako prvé pomáha, patria:

  • ľudia bez domova s vážnym psychickým ochorením,
  • ľudia bez domova závislí na drogách alebo alkohole,
  • ľudia bez domova s vážnymi zdravotnými problémami alebo s postihnutím,
  • ľudia bez domova, ktorí zažívajú dlhodobé či opakované bezdomovectvo.

Výskumy v USA, Kanade a v Európe ukazujú, že Bývanie ako prvé všeobecne ukončuje bezdomovectvo u najmenej ôsmych ľudí z desiatich.