Detský charitný dom sv. Lujzy

Náš Detský charitný dom sv. Lujzy bol zriadený v roku 1998 ako jeden z prvých domovov rodinného typu. Svoju činnosť vykonáva ako Centrum pre deti a rodiny v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Hlavnou prioritou nášho detského domova je poskytnutie domova a starostlivosti o dieťa v súlade s jeho
individuálnymi potrebami, s cieľom harmonického vývinu a návrat dieťaťa do rodinného prostredia.

Úlohou tímu, ktorý sa stará o deti, je vytvoriť deťom prostredie prijatia, lásky, dôvery a duchovného
sprevádzania. Snažíme sa deti viesť k samostatnosti a zodpovednosti v každej životnej situácii.
Rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa so špecifickými podmienkami a potrebou individuálneho prístupu.
Deti sú s ohľadom na ich individuálne dary, schopnosti a možnosti zapojené do denného režimu ich nového domova. Celková kapacita zariadenia je 10 detí a mladých dospelých.

Deti a mladí majú pestré možnosti využitia voľného času. Ide predovšetkým o aktivity organizované mestom Nitra a OZ Úsmev ako dar.

Program Centra pre deti a rodiny – Detského charitného domu sv. Lujzy

Kontaktujte nás

Detský charitný dom sv. Lujzy
Samova 4
950 50 Nitra

vedúca:  Mgr. Dušana Bucová
+421 37 77 20 214
+421 915 749 891

soc. pracovník: Mgr. Mária Kretová
+421 907 733 929

dchd.lujza@gmail.com

Vedúca DCHD sv. Lujzy v diskusii o charitných detských domovoch na TV LUX: