Aktuality

Čo máme nové?

Hospic ste podporili sumou 5392€!

pridal: charita | dátum: 10. júna 2021 | kategória: hospicová starostlivosť

Verejná zbierka na podporu nášho hospicu skončila s takýto krásnym číslom. Začala ešte počas adventného obdobia, tentoraz poznačeného pandémiou. Vianočné mestečko v Nitre sa konať nemohlo, a tak sme tradičný vynikajúci Maltézsky punč spolu uvarili aspoň symbolicky – virtuálne. Ďakujeme Maltézska pomoc Slovensko – centrum Nitra za ich nasadenie. Súčasťou tejto ušľachtilej myšlienky sú už viac ako 10 rokov.

Ďakujeme každému jednému z Vás, milí naši podporovatelia. Veľmi si vašu pomoc vážime!

Výnos zbierky 5392 € bude použitý na nákup liekov a zdravotníckeho materiálu pre pacientov nitrianskeho Hospicu – Domu pokoja a zmieru u Bernadetky.

Predbežná správa z verejnej zbierky č. 403-2020-043371

Verejná zbierka „Maltézsky punč a podpora služieb Hospicu v Nitre“ charitatívnej organizácie s názvom Diecézna charita Nitra, IČO: 35602406, so sídlom Samova 978/4, 949 01 Nitra  bola zapísaná do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky 403-2020-043371 Rozhodnutím Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OVVS1-2020/043371 dňa 27.11.2020 podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Všeobecne prospešným účelom verejnej zbierky je ochrana zdravia: Podpora Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra.

Diecézna charita Nitra uskutočnila verejnú zbierku na území mesta Nitra v čase od 01.12.2020 do 31.05.2021.

Pôvodné plánované zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek v čase od 10.12.2020 do 24.12.2020 sa kvôli pandemickej situácii neuskutočnilo.

Príjmy verejnej zbierky boli sústreďované na bankovom účte SK42 0200 0000 0039 8727 9057 zriadenom vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. pobočka Nitra. Peňažné prostriedky boli vkladané na bankový účet verejnej zbierky priebežne.

Celkový hrubý výnos zbierky bol vo výške 5 392,- EUR

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky: 12,- EUR predstavujú mesačné poplatky za vedenie účtu.

Čistý výnos zbierky: 5 380,- EUR