Program

PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY

Detský charitný dom sv. Lujzy

DIECÉZNA CHARITA NITRA

Samova 4

949 01 Nitra

 

 

„Rodina je miestom lásky a života; miestom, kde láska rodí život.

Rodina, veľké laboratórium lásky, je prvou školou, ba viac, stálou školou,

v ktorej učenie sa láske prebieha nie suchopárnymi poučkami,

ale presvedčivou silou vlastnej skúsenosti.

Kiežby každá rodina objavila svoje povolanie k láske!“
Ján Pavol II.

 

 

 

Program Centra pre deti a rodinu

Detský charitný dom sv. Lujzy

DIECÉZNA CHARITA NITRA

Samova 4

949 01 Nitra

 

 1. a) Kontaktná adresa centra:

Detský charitný dom sv. Lujzy

Samova 4,

950 50 Nitra

 

Tel.: 037/77 202 14

email: dchd.lujza@centrum.sk

            dchd.lujza@gmail.com

 

 1. b) Adresa miesta vykonávania opatrení:

 

 1. c) d) e) Účel centra, druh a forma vykonávaných opatrení v centre:

účelom centra je vykonávanie opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo uložení výchovného opatrenia (pobytové opatrenia súdu).

Centrum vykonáva pobytové opatrenia súdu:

– neodkladné opatrenia

– výchovné opatrenia

– ústavnú starostlivosť.

Opatrenia vykonávame pobytovou formou.

 1. e) Opis cieľovej skupiny centra

Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra je zariadenie, v ktorom sa vykonávajú pobytové opatrenia súdu v jednej samostatnej skupine pre 10 maloletých detí.

Po dovŕšení plnoletosti môže plnoleté dieťa (mladý dospelý) požiadať centrum o poskytovanie starostlivosti až do doby jeho osamostatnenia sa, najdlhšie však do 25. roku veku.

Centrum môže vytvoriť podmienky na ďalšie predĺženie pobytu mladého dospelého po 25. roku veku v trvaní maximálne 24 mesiacov za podmienky, že sa sústavne pripravuje na svoje budúce povolanie formou štúdia.

Centrum podpisuje s mladým dospelým dohodu o poskytovaní starostlivosti ako aj dohodu o ďalšom predĺžení pobytu mladého dospelého.

Ak je to v záujme dieťaťa (zachovanie väzieb so súrodencami alebo rodičmi) môže byť v samostatnej skupine umiestnené aj dieťa mladšie ako 6 rokov. Rovnako je to aj v prípade maloletej matky s dieťaťom.

Umiestnenie dieťaťa na dobrovoľný pobyt je možné výnimočne realizovať na základe dohody s rodičmi a odporučenie kurately, tak ako to pripúšťa  zákon.

Na dobrovoľné pobyty rodičov s deťmi nemáme vyhovujúce podmienky.

 

 1. g) dôvody vylučujúce vykonávanie opatrení v centre, ak centrum vykonáva opatrenia podľa § 47, § 48 a § 59 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo tretieho bodu alebo písm. b) až d) zákona,

Z dôvodu nedostatku priestorových a personálnych kapacít centrum nevykonáva opatrenia pobytovou formou na základe dohody rovnako aj  ambulantnú a terénnu formu opatrení.

 1. h)celkový počet miest v centre a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou vo viacerých budovách centra, počet miest v jednotlivých budovách centra,

– celková kapacita zariadenia je 10 miest

 

i) opis vnútorných priestorov a vonkajších priestorov centra, a ak centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, opis podmienok zachovania súkromia vrátane opisu podmienok na osobnú hygienu
1. detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
2. rodičov a iných blízkych osôb detí a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,

 

Detský charitný dom sv. Lujzy sa nachádza v podkroví budovy Diecéznej charity v Nitre.

Priestorovo sa člení na:

Prevádzkové priestory:

KANCELÁRIA

Rozloha je 3, 92 m x 4,735 m, vybavenie kancelárskym nábytkom a zariadením.

 

VSTUPNÁ CHODBA

Rozloha je 5,66 m x 1,73 m

Vybavenie: vešiaková stena, nízke drevené skrinky na sedenie, veľké zrkadlo, obrázky a nástenka

 

OBÝVAČKA

Rozloha je 2 m x 2,2 m x 8 m

Vybavenie: Sedacia súprava, konferenčný stolík, knižnica, obrazy, nadstavcové skrine

 

JEDÁLEŇ

Rozloha je 3,95 m x 5,14 m

Vybavenie jedálenským stolom, stoličkami a skrinkami na riad

 

KUCHYŇA

Rozloha je 3,28 m x 4,2 m

Vybavenie: kuchynská linka, kuchynské zariadenie a náradie

PRÁČOVŇA

Rozloha je 4,66 m x 4,3 m

Vybavenie: zariadenie a príslušenstvo na pranie a žehlenie

 

SOCIÁLNE ZARIADENIE /delené na dievčatá a chlapci

WC, sprcha, kúpeľňa

 

SKLADOVÉ PRIESTORY: na pracovné náradie, potraviny, šatstvo, obuv

 

UBYTOVACIE A SPOLOČENSKÉ PRIESTORY

Herňa, učebňa, miestnosť pre vychovávateľa

Izby pre deti – počet 5

Každá izba je vybavená posteľou, nočným stolíkom, osvetlením, poličkami, skriňami, osobnými vecami detí, umývadlom.

V učebni sa nachádzajú písacie stoly, stoličky, sedacia súprava, počítač a TV prijímač.

 

K dispozícii sú aj priestory kaplnky a veľkej knižnice, kde sa konajú napr. slávnostná Vianočná večera a narodeninové oslavy detí.

 

Priestory určené na spoluprácu s rodičmi, resp. blízkymi osobami detí

 

Spolupráca s rodičmi, resp. blízkymi osobami je významnou súčasťou našej práce. K dispozícii pre formálny kontakt s rodičmi sú priestory kancelárie vedúcej zariadenia a sociálnej pracovníčky. Pre kontakt s dieťaťom slúžia priestory knižnice, ktorá je chodbou oddelená od priestorov centra.

Vonkajšie priestory centra

Vonkajšie priestory centra tvorí vstupný dvor a átrium. Priestory átria využívame predovšetkým v teplejších mesiacoch. V átriu je umiestnený  altánok  a záhradná hojdačka, v lete trampolína a nafukovací bazén na osvieženie počas horúcich dní. Deti sú v týchto priestoroch vždy pod dohľadom vychovávateľa. Na športové vyžitie detí však často využívame neďaleký Mestsky park Sihoť  a kúpalisko, v zimných mesiacoch ľadovú plochu zimného štadióna.

Podmienky na osobnú hygienu

Priestory na osobnú hygienu sú rozdelené zvlášť na chlapčenskú a dievčenskú časť. Obe majú svoj vlastný vchod. V každej časti je jedna miestnosť s 2 sprchovými kútmi a jedna miestnosť s vaňou. Ďalej sú tam 2 samostatné oddelené toalety. Každá z uvedených miestností sa dá samostatne  zatvoriť, čím je zabezpečené súkromie starších detí počas vykonávania osobnej hygieny. Malým deťom  je nápomocný vychovávateľ z bezpečnostných dôvodov a aj preto, aby si dieťa osvojilo správne hygienické návyky. Niektoré deti na základe negatívnych skúseností z rodiny majú strach byť samé, takže aj v týchto prípadoch je prítomnosť vychovávateľa nevyhnutná.

 1. j)počet zamestnancov centra, štruktúra pracovných miest s uvedením dosiahnutého vzdelania zamestnancov podľa § 4; ak centrum zabezpečuje odbornú pomoc alebo činnosť podľa § 49 ods. 5 zákona, program centra obsahuje aj informáciu o zabezpečení tejto odbornej pomoci alebo činností inými odborníkmi,            

Počet zamestnancov:    10

Odborný tím:

1 vedúci centra/vedúci vychovávateľ,    II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore výchova a vzdelávanie dospelých

1 sociálny pracovník, II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore sociálna práca

2 psychológovia, II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore psychológia

Zamestnanci skupiny:

3 vychovávatelia, II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore:

– vychovávateľstvo + doplnkové vzdelanie: Pedagogika detí s poruchami správania a psychosociálne narušených

– učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: slov. jazyk a literatúra-občianska náuka + kvalifikačné vzdelávanie: Špeciálna pedagogika pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach

– učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: náboženská výchova – etická výchova

1 vychovávateľ, III. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore všeobecná živočíšna produkcia + doplnkové pedagogické štúdium zamerané na profesijné poľnohospodárske predmety

1 asistent vychovávateľa, II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore katolícka teológia

1 gazdiná/ asistentka vychovávateľa, II. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore sociálna práca

 

Spolupráca:   

     ÚPSVaR, Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately,

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
 • OZ Úsmev ako dar,
 • Centrum Slniečko
 • detské domovy,
 • základné, špeciálne, stredné školy, Základné umelecké školy, jazykové školy,
 • lekárske zariadenia (detský lekár, odborný lekár, psychiater)
 • diagnostické a reedukačné centrá,
 • domy na polceste,
 • rodiny detí a príbuzní,
 • dobrovoľníci,
 • Charita Rakúsko
 1. k)opis spôsobu oboznámenia detí, rodičov a iných fyzických osôb s programom centra alebo špecializovaným programom centra,

Program centra je verejný dokument, dostupný na internetovej stránke Diecéznej charity Nitra. Tlačená forma programu je k dispozícii v kancelárii  centra a na samostatnej usporiadanej skupine.

Po prijatí dieťaťa  sociálna pracovníčka centra oboznámi všetky dotknuté osoby (dieťa, rodič, resp. osoba, ktorá sa o dieťa stará) s Programom centra s prihliadaním na vekové a intelektové osobitosti.

Svojim podpisom dotknuté osoby potvrdia skutočnosť, že boli oboznámené s Programom centra, sociálny pracovník vystaví Prehlásenie s podpisom poučenej osoby.

 

 1. l) Opis odborných metód práce s dieťaťom, jeho rodinou a inými plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre a spôsob zapájania spolupracujúcich subjektov do odbornej práce centra

Metódy, techniky, postupy práce a starostlivosť:

 1. Vykonávanie sociálnej práce.
 2. Vykonávanie psychologickej starostlivosti.
 3. Vykonávanie výchovnej činnosti.
 4. Vykonávanie sociálnej práce

 

      Sociálna práca pred umiestnením dieťaťa do zariadenia:

 • zber informácii o dieťati (koordinátor ústredia, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, rodina dieťaťa, iné inštitúcie),
 • príprava dieťaťa na umiestnenie (zoznámenie sa s dieťaťom, zistenie predstavy dieťaťa o detskom domove, oboznámenie dieťaťa o právach a povinnostiach, stretnutiach s rodinou)
 • interná komunikácia (oboznámenie sa celého tímu detského domova s informáciami o dieťati)
 • založenie spisovej dokumentácie dieťaťa

 

       Prijímanie dieťaťa:

 • zoznámenie dieťaťa s prostredím zariadenia
 • postupné doplnenie spisovej dokumentácie v súlade so zákonom 305/2005 a jej priebežná aktualizácia
 • odoslanie oznámení o prijatí dieťaťa

 

       Po umiestnení

 • štúdium dokumentácie rodinných, osobných, zdravotných, školských anamnéz dieťaťa a správ z vyšetrení u odborníkov
 • vypracovanie Individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa (ďalej len IPROD)
 • IPROD – súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre, najmä plán sociálnej práce, plán výchovnej práce s dieťaťom a hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra
 • vypracovanie plánu prípravy na osamostatnenie sa najneskôr rok pred dosiahnutím plnoletosti
 • podpora súrodeneckých väzieb
 • vybavovanie dokladov pre dieťa (rodný list, občiansky preukaz, pas, sirotský dôchodok, invalidný dôchodok)
 • vyplácanie vreckového a vecných darov

 

       Práca s rodinou:

 • vytváranie podmienok na stretávanie sa dieťaťa s jeho rodinou, príbuznými, inou blízkou osobou,
 • poskytnutie pomoci dieťaťu a jeho rodičom na uľahčenie priebehu stretnutí, na rozvoj a úpravu ich vzájomných vzťahov a na úpravu rodinných pomerov,
 • umožňovanie kontaktov dieťaťa s rodičmi, príbuznými, blízkou osobou v detskom domove:
 • rozhovor
 • pozorovanie
 • vedenie záznamov
 • umožňovanie kontaktov dieťaťa s rodičmi, príbuznými, blízkou osobou mimo detského domova (v súlade s IPROD),
  • poskytovanie príspevku na stravu
  • sledovanie vplyvu pobytu na dieťa
  • vedenie záznamov
  • informačné poradenstvo fyzickej osobe, u ktorej sa dieťa krátkodobo zdržuje
  • monitorovanie dieťaťa počas pobytu (návšteva, telefonický kontakt)
  • záznam z pobytu
 • utváranie podmienok na pobyt rodičov v zariadení
 • podpora vzťahov medzi dieťaťom a jeho rodinou
  • rozhovory o rodine,
  • zapájanie rodičov, rodinu do plánovania návštev, pobytov, do vzdelávacieho procesu (odvedenie a privedenie dieťaťa do MŠ), pomoc pri príprave na vyučovanie, so službami (vybavenie občianskeho preukazu),
  • uskutočňovanie plánovania telefonátov a písanie listov, e-mailov, kreslenie obrázkov rodine,
 • pri práci s rodinou
 • odhaľovanie príčin vzniku problémov
 • správne pomenovanie problémov
 • stanovenie si cieľov
 • vedenie členov rodiny k dosahovaniu vytýčených cieľov
 • pomoc pri získavaní potrebných sociálnych kompetencii
 • informovanie rodičov o fyzickom, psychickom a sociálnom vývine dieťaťa
 • kladenie dôrazu na návrat dieťaťa do pôvodnej rodiny
 • príprava rodičov na návrat,
 • príprava dieťaťa

 

V prípade, že príčiny, pre ktoré bolo dieťa vyňaté z rodiny pretrvávajú a k zmene v najbližšom čase nedôjde – viesť rodičov k prijatiu myšlienky, že ich dieťa môže vyrastať v náhradnej rodinnej starostlivosti

 

Náhradná rodinná starostlivosť

Ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa a nie je možné zveriť dieťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča, sprostredkuje sa dieťaťu NRS – pestúnska starostlivosť, osvojenie.

 • príprava dieťaťa na NRS
 • poskytnutie sociálneho poradenstva
 • poskytnutie informácii o účinkoch NRS
 • zabezpečenie psychologickej starostlivosti
 • podpora a pomoc dieťaťu
 • vypracovanie správy o príprave dieťaťa na NRS (určenému úradu)
 • zistenie názoru a želaní dieťaťa
 • zistenie formy NRS
 • predloženie spisovej dokumentácie dieťaťa na účely sprostredkovanie NRS (v súlade s plánom sociálnej práce s rodinou)
 • pri nadviazaní osobného vzťahu žiadateľa s dieťaťom
 • oboznámenie dieťaťa so žiadateľmi
 • poskytnutie pomoci na uľahčenie nadviazania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom
 • poskytnutie informácii o žiadateľoch
 • rozhovory s dieťaťom
 • vypracovanie správy o priebehu stretnutia

 

Dosiahnutie veku plnoletosti

Ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku. Mladý dospelý môže požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku.

 

 • umožnenie mladému dospelému (na základe písomnej žiadosti) po ukončení ústavnej starostlivosti zotrvať v samostatnej skupine
 • vypracovanie podmienok zotrvania mladého dospelého v detskom domove
 • vypracovanie plánu prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého
 • poskytnutie poradenstva (písanie motivačného listu, životopisu, žiadosti do zamestnania, žiadosť o pridelenie nájomného bytu, vybavovanie úverov, sporenia a pod.)
 • zisťovanie možností miest a obcí pri poskytovaní bývania pre mladého dospelého
 • pomoc pri zisťovaní možnosti bývania mladého dospelého pri odchode z detského domova (návšteva rodiny, domov na polceste, DSS)
 • pomoc pri zisťovaní možnosti uplatnenia sa mladého dospelého na trhu práce
 • pri odchode mladého dospelého z detského domova, poskytnutie mladému dospelému (na základe písomnej žiadosti) jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa ním navrhnutou formou
 • udržiavanie kontaktov s mladými dospelými po odchode z detského domova

 

 1. Vykonávanie psychologickej starostlivosti a pomoci

Psychologická starostlivosť je zameraná predovšetkým na deti a mladých dospelých v samostatne usporiadanej skupine. Okrem nich, v prípade záujmu, je k dispozícii biologickým rodičom a príbuzným, blízkym známym, budúcej náhradnej rodine,  tímu centra.

Medzi základné používané psychologické metódy patrí:

 • Psychodiagnostika – longitudinálny screening vývinovej úrovne dieťaťa, školskej zrelosti, intelektu, osobnosti a aktuálneho psychického stavu dieťaťa. Na základe informácií, získaných pomocou diagnostických metodík … formulovanie záverov a návrh opatrení pre starostlivosť o dieťa.
 • Poradenstvo – porozumenie aktuálnym problémom a prežívaniu klienta. Pomoc pri orientácii v problémovej situácii, nachádzaní možností, predvídanie dôsledkov a podpora samostatného rozhodovania v prospech dieťaťa. Poskytovanie opory pri osobnostnom raste.
 • Práca so skupinou – prevencia rizikového správania, poskytovanie informácií, sociálno-psychologický výcvik, terapia hrou, arteterapia, dramaterapia, relaxácia

Nevyhnutnou súčasťou psychologickej starostlivosti sú konzultácie a odborná pomoc externých odborníkov – psychiatri, pedagógovia, špeciálni pedagógovia a pod.

 1. Vykonávanie výchovnej činnosti

Charakter:

 • bezvýhradná akceptácia dieťaťa
 • rešpektovanie individuálnych potrieb dieťaťa
 • rešpektovanie vierovyznania
 • podporovanie rozvíjania duchovných hodnôt u detí v spolupráci s rodinou

 

Cieľ:

 • zabezpečiť harmonický a všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa
 • socializácia dieťaťa:
 • individualizácia
 • personalizácia
 • enkulturácia
 • adaptácia

 

Metódy, formy, postupy:

Metódy                                           Formy                                          Postupy

Slovná monologická

 

 

 

dialogická

 

práca s textom

– rozprávanie

– vysvetľovanie

– inštruktáž

– požiadavky

– presvedčovanie

– povzbudzovanie

– prejavenie dôvery

 

– rozhovor

– diskusia

– aktívne počúvanie

 

– práca s knihou

– s učebnicou

Názorno-demonštračné pozorovanie

 

demonštrácia

osobný príklad

– pozorovanie činnosti,           predmetov, javov

– prezentácia praktických zručností

– kladný vzor

Praktické práca

 

estetizácia prostredia

nácvik

cvičenie

tréning

– sebaobsluha a pomoc pri domácich prácach

– starostlivosť o estetizáciu a čistotu prostredia

– nácvik – osvojovanie zručností

– opakovanie osvojených zručností a získanie nových

– precvičovanie si už osvojených zručností

Hodnotiace odmena

pochvala

napomenutie

– slovné

– materiálne zvýhodnenie

 

– slovná, písomná

 

– slovné

Výchova režimom denný režim

vnútorný poriadok

– vytváranie návykov

a pravidiel

Hrou individuálna

spoločenská

– didaktická

– vlastná tvorba

 

– organizovaná činnosť

– neorganizovaná činnosť

Rozbor situácie ústna forma – prezentácia

– analýza

– záver

Konfliktnej situácie ústna forma

písomná forma

– prezentácia konfliktu

– analýza príčin konfliktu

– návrh riešenia

– zhodnotenie návrhov

– záver

Skupinová práca ústna vzájomná dohoda – plánovanie každodenných činností
Kongruencia nepredstieraná starostlivosť – akceptácia, usmerňovanie

konania dieťaťa

– vzájomná komunikácia

– úprimné vyjadrenie citov

Metódy náboženskej výchovy rozvoj náboženského cítenia – sprostredkovanie podstaty náboženských hodnôt

– sprostredkovanie návykov,  zručností a konania

Metódy empatie empatické cvičenia – vedenie dieťaťa k empatickému cíteniu
Metódy telesnej výchovy gymnastika

šport

turistika

– všestranné cvičenie

– aktivity zamerané na pohybovú výchovu

 

– činnosti v prírode

 

 1. m) Opis plánovania a poskytovania odbornej pomoci, ak centrum poskytuje starostlivosť tehotnej žene a tejto žene po pôrode a jej dieťaťu podľa § 46 ods. 8 zákona

Centrum neposkytuje odbornú pomoc podľa § 46 ods. 8 zákona.

 

 1. n) Opis plánovania a vyhodnocovania výchovnej činnosti v samostatne usporiadanej skupine

Výchovná činnosť v samostatne usporiadanej výchovnej skupine sa plánuje na 1 mesiac.

Plán výchovnej činnosti musí zohľadňovať štruktúru samostatne usporiadanej skupiny, individuálne osobitosti ,  potreby  každého člena skupiny. Je dôležité, aby tento plán bol v súlade s individuálnym plánom rozvoja osobnosti dieťaťa.

Za vypracovanie mesačného výchovného plánu zodpovedajú vychovávatelia v spolupráci so sociálnou pracovníčkou. Pravidelné stretnutia a rozhovory s deťmi sú tiež dôležitou súčasťou  procesu plánovania.

Tematické oblasti výchovy:

 • úprava prostredia,
 • samoobslužné činnosti
 • vzdelávacia (rozumová), príprava na vyučovanie,
 • spoločensko-vedná (etická a národopisná),
 • pracovno-technická,
 • prírodovedno-environmentálna (ekologická),
 • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárna, dramatická),
 • telovýchovná, športová (turistická), rekreačná, zdravotná, dopravná

výchova k rodičovstvu

Vyhodnocovanie výchovných plánov sa realizuje na viacerých úrovniach

– priebežne počas  mesiaca v bežných  rozhovoroch  zamestnancov centra a detí

– na začiatku nasledujúceho mesiaca na pracovnej porade zamestnancov a následne na pravidelnom stretnutí detí („detské porady“) za účasti vedúcej centra , sociálnej pracovníčky a službukonajúcich  vychovávateľov.

 1. o) opis obsahu prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti podľa 16 vrátane počtu hodín určených na nácvik praktických zručností vo výchovnej práci s deťmi a personálne zabezpečenie tejto prípravy, ak centrum vykonáva aj prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti,

Centrum neposkytuje činnosti  podľa § 16.

 

 1. p) uvedenie rozsahu hodín počas dňa a dní v týždni, počas ktorých sa vykonávajú jednotlivé opatrenia, ak centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou,

Centrum nevykonáva opatrenia ambulantnou ani terénnou formou.

 1. q) opis tvorby a vyhodnocovania čiastkových plánov IPROD

    opis  tvorby a vyhodnocovania  plánov IPROD a jeho rodinou    

    alebo odbornej práce s plnoletou fyzickou osobou

Individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa je súbor čiastkových plánov vykonávania odborných činností v centre, najmä

a)

plán sociálnej práce,

b)

plán výchovnej práce s dieťaťom,

c)

hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra,

 

Cieľ sociálnej práce s dieťaťom vypracovaný orgánom sociálnoprávnej ochrany a cieľ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa vypracovaný centrom je rovnaký a jeho plnenie sa hodnotí centrom a orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v určených termínoch nie kratších ako dva mesiace. Ciele čiastkových plánov a hlavné úlohy psychologickej činnosti nadväzujú na cieľ individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

Významnú úlohu pri plánovaní pomoci dieťaťu a jeho rodine zohráva metóda prípadovej konferencie. Jej realizácia je stanovená do 2 týždňov od prijatia dieťaťa. V záveroch vyplývajúcich z uvedených stretnutí sú definované úlohy nielen pre zamestnancov centra, ale aj pre rodičov dieťaťa. Úlohy sú zapracované do plánu a záväzné pre všetky zúčastnené strany.

Súčasťou plánu sociálnej práce je plán prípravy na osamostatnenie sa mladého dospelého spracovaný najmenej rok pred dovŕšením plnoletosti dieťaťa a plán osamostatňovania sa mladého dospelého, ktorého súčasťou je aj predpokladaný spôsob zabezpečenia si ďalšieho bývania. Zameriava sa na dosiahnutie najvyššieho možného vzdelania, pracovné možnosti a spoluprácu s príslušnými inštitúciami (ObÚ, MsÚ, spoločnosť Úsmev ako dar) v oblasti možností bývania po odchode z nášho zariadenia.

 

Plán sociálnej práce

Plán sociálnej práce podľa Vyhlášky 103/2018 § 30 odseku 5 písm. a) obsahuje
a) mieru ohrozenia dieťaťa a ak sa centrum podieľalo na určení miery ohrozenia dieťaťa,

opis postupu určenia miery ohrozenia dieťaťa centrom,

b) zhodnotenie situácie dieťaťa a jeho rodiny,
c) spolupracujúce subjekty na tvorbe plánu sociálnej práce, ak sa na tvorbe plánu sociálnej

práce podieľali,

d) ciele sociálnej práce v centre,
e) konkrétne úlohy na dosiahnutie cieľov
1. centra vrátane metód sociálnej práce,
2. orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
3. plánu sociálnej práce s rodinou orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
4. obce, akreditovaného subjektu, ak sa podieľajú na plnení plánu sociálnej práce,
5. ďalších osôb, ak boli v pláne určené úlohy pre tieto osoby,
f) kritérium hodnotenia splnenia alebo úlohy a termín prehodnotenia úlohy,
g) výsledok prehodnotenia plnenia úloh,
h) výsledok prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa,
i) ďalšie rozhodujúce skutočnosti.

Plán výchovnej práce s dieťaťom vychádza z potrieb konkrétneho dieťaťa a obsahuje konkrétne úlohy na dané obdobie , pričom samotné dieťa participuje v procese rozhodovania o sebe samom, čím preberá za svoje rozhodnutie aj zodpovednosť. Úroveň podieľania sa dieťaťa v uvedenom procese závisí od niekoľkých faktorov (vek dieťaťa, mentálne schopnosti, sociálne zručnosti a individuálne osobitosti). Tým, že samotné dieťa spolurozhoduje vo výchovnom procese, tým sa zvyšuje jeho seba hodnota a sebavedomie, ktoré je veľmi dôležité pre zdravý vývoj osobnosti dieťaťa.

Pri formulácii cieľov výchovy nesmieme zabúdať, že na formovanie sebaúcty dieťaťa je nevyhnutný pocit úspechu, pričom sebaúcta je výsledkom pomeru úspechov a nárokov, ktoré sú na dieťa kladené.

Mesačné plány ako aj úroveň správania detí a ich vzdelávacie výsledky v škole, sa hodnotia za účasti všetkých zamestnancov v rámci pracovných porád.

Pracovných porád sa zúčastňujú všetci zamestnanci zariadenia (vedúca, sociálna pracovníčka, vychovávatelia, psychologička a gazdiná.

Plán výchovnej práce s dieťaťom sa vyhodnocuje raz do mesiaca.

Predpokladom efektívneho výchovného pôsobenia v samostatnej skupine je  dôslednosť a jednotnosť v tomto procese. Prostredníctvom „Záznamových kníh“ sa zamestnanci navzájom informujú o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výchovným procesom. Vzájomná  otvorená komunikácia medzi zamestnancami je ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre úspešné výchovné pôsobenie.

 

Hlavné úlohy psychologickej činnosti psychológa centra

 

– vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,

– aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,

– aplikácia metódy poradenskej psychológie a metód rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,

– poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,

– realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,

– participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,

– spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia, úradmi PSVR a inými subjektmi pri riešení sociálnej situácie dieťaťa.

  

 1. r) podmienky pre záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

Záujmová činnosť  má významné miesto vo výchovnej činnosti nášho centra nie len preto, že pomocou nej vedieme deti k aktívnemu tráveniu voľného času , ale predovšetkým  tieto aktivity majú veľký vplyv na rozvoj osobnosti a na správnu spoločenskú orientáciu.

Centrum umožňuje deťom vybrať si zo širokého spektra možností  ponúkaných základnými, strednými a základnými umeleckými školami, centrami voľného času, či športovými klubmi, ktorých je v Nitre veľa.

V posledných rokoch máme veľmi dobrú spoluprácu so skupinou brazílskych bubnov Campana Batucada. Deti môžu naplno prejaviť svoj temperament, zmysel pre hudbu a rytmus. Spoznávajú nové mestá, tí starší a vytrvalejší dokonca aj krajiny.

Výhodná poloha nášho zariadenia v centre mesta nám umožňuje  sledovať  kultúrne akcie pre deti organizované mestom. Blízky Park Sihoť je od jarných mesiacov dejiskom rôznych podujatí pre deti napr. divadelné predstavenia, Deň rodiny, Deň detí, rôzne športové akcie a pod.

Pre deti organizujeme lyžiarske pobyty v Polomke,  súčasne máme možnosť navštíviť gazdovstvo v Pohorelej, oboznámiť deti s tradíciami a starostlivosťou o domáce zvieratá.

Počas letných a zimných prázdnin majú deti možnosť zúčastniť sa detských táborov. Pravidelne využívame ponuku miestnej pobočky spoločnosti Úsmev ako dar. Ich tábory sú komornejšie, vládne tam rodinná atmosféra a  dokonca niektorí naši odchovanci v nich pracujú ako dobrovoľníci.

Cez víkendy  alebo voľné dni organizujeme pre deti výlety do prírody v okolí  napr. túry na Zobor, jednodňové výlety do Jelenca.

Nápomocní sú aj naši sponzori, ktorí nám pomáhajú materiálne zabezpečiť oslavy Medzinárodného dňa detí (napr. návšteva Ekoparku Čierna voda), pred prázdninovú grilovačku alebo Vianočnú večeru  s odchovancami a bývalými zamestnancami nášho centra.

                                                                

Náboženské vyznanie a viera

Našim zriaďovateľom je Diecézna charita Nitra, sme cirkevné zariadenie, takže vo výchovnej činnosti vychádzame zo  základných princípov kresťanskej morálky. Sme deťom nápomocní v procese formovania ich životných hodnôt a postojov, pomáhame im na ceste  hľadania ich vlastnej životnej hodnotovej orientácie. Vedieme ich ku uvedomeniu si významu ich vlastného rozhodnutia a neustálym skvalitňovaním komunikácie im pomáhame prehlbovať medziľudské vzťahy.  Veríme, že dôsledkom takéhoto pôsobenia, deti  nadobudnú spôsobilosť lepšie sa orientovať v zložitých morálnych, sociálnych a ekonomických situáciách.

 1. s) zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti

Základnú zdravotnú starostlivosť  zabezpečujeme prostredníctvom pediatrov v Nitre.

V prípade potreby  odborného vyšetrenia, resp. zákroku alebo hospitalizácie využívame služby Fakultnej nemocnice Nitra, Nové Zámky, vo výnimočných prípadoch Detskú nemocnicu v Bratislave na Kramároch.

Na základe pokynov ošetrujúceho lekára postupujeme pri domácej liečbe a dieťaťu podávame len lieky doporučené lekárom, ak ide o voľno predajné lieky a takisto prísne dbáme na dodržiavanie dávkovania liekov tak ako určil lekár ak ide o lieky na predpis.

 

 1. t)opis zabezpečenia školskej dochádzky a prípravy na povolanie detí a plnoletých fyzických osôb do 25 roku veku (ďalej len „mladý dospelý“) po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa podľa § 55 zákona, pre ktoré sa vykonávajú pobytové opatrenia v centre,

Školskú dochádzku školopovinných detí zabezpečujeme v základných školách v meste Nitra. Ak nám boli zverené deti s trvalým bydliskom v Nitre, dieťa naďalej pokračuje v návšteve jeho pôvodnej školy.

Mladšie deti – do 12 rokov do školy resp. materskej školy odprevádza vychovávateľ, staršie deti vedieme k samostatnosti do školy dochádzajú samy. Pravidelne sme v kontakte s triednymi učiteľmi a riaditeľmi príslušných škôl. Títo nás  v prípade, že dieťa neprišlo do školy ihneď informujú. Učíme ich cestovať MHD, vedieť si dobiť čipovú kartu, používať ju a pod.

Stredné školy si deti volia samy podľa vlastného záujmu, v prípade potreby konzultujeme s triednymi učiteľmi, výchovnými poradcami v školách, školským psychológom a psychológom nášho centra.

S učiteľmi sa pravidelne  informujeme nielen o dochádzke do školy, ale aj o vzdelávacích a výchovných výsledkoch. Dobrými vzťahmi a pravidelným kontaktom so školami, predchádzame resp. eliminujeme záškoláctvo, problémové správanie alebo problémy s učením vieme začať riešiť už  po prvých signáloch.

V prípade, že má mladý dospelý záujem a predpoklady, umožníme mu štúdium na VŠ.

Deti a mladých dospelých podporujeme v dosiahnutí čo najvyššieho možného vzdelania v rámci ich možností a schopností.

 

u) opis práv dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre,

a opis práv rodiča dieťaťa a iných blízkych osôb dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré

sa vykonávajú opatrenia v centre vrátane

1. spôsobu, akým dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou v centre,

môže udržiavať kontakt s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah,

2. spôsobu, akým sa dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, môže obrátiť aj bez vedomia

centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv,

komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru,

3. podmienok doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu,

 

Jednou z našich úloh je učiť deti poznať a obhajovať svoje práva aj prostredníctvom plnenia svojich povinností a uvedomenia osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Vzhľadom na tematické zameranie problematiky ľudských práv a práv detí je cieľom metód a spôsobov používaných vo výchovno-vzdelávacej činnosti nielen informovať deti o základných dokumentoch týkajúcich sa práv detí, o uplatňovaní či porušovaní ich práv, ale umožniť im, aby si vytvorili na danú tému vlastný názor a osvojili si primerané postoje a správanie.
Deti sú nielen informované o svojich právach, ale prostredníctvom aktivít a rolových  hier, ktoré s nimi realizuje psychológ centra,  sa učia orientovať v spleti práv a povinností. Deti sa učia tolerancii, rešpektovaniu práv iných. Takto orientovaná výchova detí k poznaniu a uplatňovaniu ich práv a práv iných  posilňuje pozitívnu klímu centra.

 

Práva dieťaťa všeobecne:

Dohovor o právach dieťaťa zaručuje najmä tieto práva :

 • právo na život a rozvoj,
 • právo na meno a štátnu príslušnosť,
 • právo poznať podľa možností vlastných rodičov a právo na ich starostlivosť ,
 • právo na zachovanie identity (najmä meno, štátnu príslušnosť a rodinné zväzky),
 • právo žiť s rodičmi (pokiaľ sa nejedná o prípady, kedy by to bolo nezlučiteľné so záujmom dieťaťa),
 • právo udržiavať kontakt s oboma rodičmi, ak je odlúčené od jedného z nich alebo od obidvoch,
 • rešpektovanie a branie ohľadu na názor dieťaťa, ktoré je schopné formulovať vlastné názory, právo dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú; má právo byť vypočuté v súdnom alebo správnom konaní, ktoré sa ho dotýka,
 • sloboda prejavu a právo na vhodné informácie,
 • sloboda svedomia, myslenia a náboženstva,
 • sloboda združovania, stretávania sa s ostatnými,
 • ochrana pred neoprávnenými zásahmi do súkromia, rodiny, domova a korešpondencie ako aj pred útokmi na česť alebo povesť,
 • právo na zdravie a zdravotnú starostlivosť (právo na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu),
 • právo na vzdelanie,
 • právo na to, aby sa disciplína na školách zabezpečovala spôsobom zlučiteľným s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa a rešpektovaním jeho práv,
 • právo na oddych a voľný čas, účasť v hrách,
 • právo využívať sociálne zabezpečenie vrátane sociálneho poistenia,
 • právo vedieť o svojich právach,
 • pozitívne, humánne a urýchlené posudzovanie žiadosti dieťaťa alebo jeho rodičov o vstup na územie štátu alebo jeho opustenie za účelom spojenia rodiny,
 • zabraňovanie únosom a zadržiavaniu detí do zahraničia rodičom alebo treťou osobou a ich nevrátenie späť.

Dohovor chráni dieťa pred:

 • detskou prácou (hospodárskym vykorisťovaním, vykonávaním práce nebezpečnej alebo brániacej zdraviu, vzdelávaniu alebo rozvoju dieťaťa),
 • konzumáciou drog,
 • sexuálnym zneužívaním, vrátane prostitúcie a pornografie,
 • predajom, únosmi a obchodovaním s deťmi,
 • inými formami vykorisťovania,
 • mučením a zbavením slobody, krutým, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a trestami,
 • ozbrojenými konfliktami.

 

Kontakt dieťaťa s rodičom, ďalšími príbuznými a osobami, ku ktorým má blízky vzťah

Dieťa, ktoré je umiestnené v našom centre na základe rozhodnutia súdu má právo (ak nie je určené inak v jeho záujme) na kontakt s rodičmi alebo blízkymi osobami.

 

 

Osobný kontakt

 • Návštevy v centre

Návštevy  rodičov, ostatných príbuzných a blízkych osôb  musia byť vopred ohlásené schválené vedením centra, alebo sociálnym pracovníkom.  Osoba, ktorá  navštívi dieťa  nesmie byť pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok. Počas návštevy sa zdržiavajú v centre v návštevnej miestnosti  –  knižnici, prípadne v spoločenskej miestnosti centra, tak aby nenarúšali činnosť vychovávateľa  a ostatných detí areáli centra.

 • Vychádzky mimo centra

V prípade, že rodič alebo blízka osoba požiada o vychádzku s dieťaťom mimo centra musí vopred podpísať formulár vypracovaný centrom.  „Prehlásenie“ obsahuje údaje o osobe a čas, v ktorom bude s dieťaťom mimo priestorov centra, podpis zamestnanca centra, ktorý dieťa odovzdal a podpis blízkej osoby, ktorá sa podpisom zaväzuje k zodpovednosti za dieťa v stanovenom čase.

 

Pobyty dieťaťa v domácom prostredí

V prípade, ak je to možné podporujeme pobyty detí u príbuzných, resp. blízkych osôb počas víkendov, sviatkov a prázdnin. Rovnako ako v prípade vychádzky mimo centra, dospelá osoba vypĺňa a podpisuje centrom určené tlačivo o prevzatí dieťaťa a zodpovednosti zaň.

Záznamy z návštev a pobytov detí sú vedené v spisovej dokumentácii dieťaťa.

Telefonický kontakt (mobil, pevná linka)

Písomný kontakt – sociálne siete, písomná korešpondencia (listy, pohľadnice…)

 

Posledné dve formy kontaktu s príbuznými sú podrobnejšie rozpracované v nasledujúcej časti.

 

Spôsob, akým sa dieťa, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, môže obrátiť aj bez vedomia

centra na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, verejného ochrancu práv,

komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, súd alebo prokuratúru,

Otvorená komunikácia a celková klíma centra umožňuje deťom požiadať sociálnu pracovníčku

alebo vedúcu centra o  kontakt so zástupcami vyššie uvedených inštitúcií.

Ak by tak dieťa chcelo spraviť bez vedomia centra, telefónne čísla resp. mailové adresy

sú zverejnené na nástenke v priestoroch centra.

Podmienky doručovania pošty, prístupu na internet a používania telefónu

Dieťaťu je doručená každá jemu adresovaná pošta. Súkromná pošta sa neotvára . V prípade podozrenia, že doručená pošta by mohla negatívne ovplyvniť stav dieťaťa, zásielka sa otvára v prítomnosti určeného zamestnanca (vedúci zariadenia, sociálny pracovník, psychológ alebo vychovávateľ).

Dieťa má možnosť odosielať poštu podľa jeho uváženia.

V prípade, ak  dieťa ešte nevie čítať a písať, má právo vybrať si zamestnanca centra, ktorý mu bude pri sprostredkovaní obsahu pošty nápomocný.

Deti majú možnosť prístupu na Internet. Prihlasujú sa predovšetkým po splnení si povinností alebo v prípade, ak potrebujú informácie na domácu prípravu do školy (projekty, referáty a pod.)

Ak dieťa vlastní telefón, má právo používať ho podľa potreby s výnimkou nočného pokoja  t.j. v čase od 22,00 do 6,00 h. Dôvodom je zabezpečiť deťom zdravý a nerušený spánok.

 

 1. v) opis povinností dieťaťa

Ak vychádzame zo Zákona o rodine (Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov) § 43, ods. 2, 3 prihliadajúc na to, že deti prechodne žijú v našom centre a zamestnanci centra zastupujú rodičov, môžeme uvedené odseky zákona aplikovať na podmienky centra a na vzťah deti a zamestnanci centra nasledovne.

 

Dieťa je povinné:

 1. a) spolupracovať so zamestnancami centra v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu,
 2. b) plniť si svoje povinnosti primerane svojim schopnostiam a
 3. c) vyvarovať sa spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci, najmä užívania látok, ktoré poškodzujú jeho telesné a duševné zdravie.

 

Ďalšie povinnosti dieťaťa:

 • Rešpektovať pokyny vychovávateľov a ostatných zamestnancov centra, chovať sa k nim s úctou a zdvorilo.
 • Dodržiavať zásady slušného správania nielen v centre, ale aj na verejnosti a v škole.
 • Plniť si svoje školské povinnosti.
 • Neopúšťať centrum bez vedomia zamestnancov centra.
 • Dodržiavať zásady osobnej hygieny.
 • Udržiavať čistotu a poriadok v centre, podieľať sa osobnou pomocou na chode centra (pomoc v kuchyni, v jedálni a pod.)
 • Nepoškodzovať majetok centra.

 

Opis povinnosti rodičov dieťaťa a blízkych osôb

Rodičia a blízke osoby sú povinní:

 • Rešpektovať všetky vnútorné predpisy centra, nariadenia, pokyny a dohody s vedúcim centra a ostatnými zamestnancami centra podľa ich pracovného zaradenia.
 • Zaujímať sa o dieťa, udržiavať s ním kontakt
 • Pravdivo informovať zamestnancov centra o dôležitých skutočnostiach.
 • Spolupracovať pri výchove dieťaťa.
 • Zúčastňovať sa prípadových konferencií a pod.
 • Spolupracovať pri podpisovaní dôležitých dokumentov ( napr. súhlas s hospitalizáciou, ochranou osobných údajov a pod.)

Návštevy rodičov:

 • Termín návštevy rodičov je vopred osobne alebo telefonicky dohodnutý so sociálnou pracovníčkou alebo vedúcou centra.
 • Priebeh návštevy nesmie zasahovať do chodu samostatne usporiadanej skupiny.
 • Návšteva rodičom nebude umožnená ak:

–  prídu pod vplyvom alkoholu alebo iných psychotropných látok

–  sú agresívni voči zamestnancom centra.

 • Rodičia rešpektujú aj vopred dohodnutú dĺžku návštevy.

 

Denný režim detí:

Budíček od 6:00 hod.,(podľa veku a škôl, ktoré deti navštevujú)

Osobná hygiena, obliekanie

Raňajky, príprava desiaty

Odchod do školy – v sprievode vychovávateliek, staršie deti samostatne

Príchod zo školy – od 13,00 do 15,00 – postupne prichádzajú všetky deti rovnako ako ráno…samostatne alebo v sprievode vychovávateľa.

Príprava domácich úloh, voľnočasové a skupinové aktivity 13,30 – 17,00

Príprava večere 17,00 – 18,00

Večera

Večerná hygiena, pozeranie televízie, čítanie rozprávok a pod.

Večierka od 20:00 hod. (individuálne podľa veku detí)

 1. w) taxatívny opis výchovných prostriedkov

 

Pri opise výchovných prostriedkov je dôležité si uvedomiť, že ich hlavnou úlohou je pomáhať vychovávateľom, aby priviedli dieťa na cestu slušného nie poslušného správania.

Najdôležitejšími metódami a princípmi, ktoré využívame vo výchovnej činnosti sú tieto:

 • vysvetľovanie
 • povzbudzovanie
 • rozpoznanie a ocenenie slušného správania
 • vlastný príklad vychovávateľov, ak je to možné príklad rodičov, resp. blízkych osôb
 • stanovenie jasných a jednoznačných pravidiel, aby dieťa chápalo čo sa smie a čo nie
 • realistické očakávania v závislosti od veku a vývojovej úrovne dieťaťa.

Významnou súčasťou výchovných prostriedkov, ktoré nám pomáhajú vštepiť dieťaťu normy správania sú nasledovné:

 • odmena
 • ocenenie
 • trest
 • prirodzený dôsledok

Prax nám ukázala, že výchovným prostriedkom ako sú trest a odmena sa pripisuje oveľa väčší význam ako v skutočnosti majú.  V konečnom dôsledku nie sú také účinné ako by sa očakávalo.

Viac sa nám osvedčila pozitívna motivácia detí, napr. :

 • účasť na kultúrnom alebo športovom podujatí,
 • vykonávanie obľúbenej činnosti (dlhšie pozeranie TV, predĺženie času vychádzky a pod.)
 • samostatná návšteva kaderníctva
 • drobné vecné odmeny (sladkosť, chrumky….a pod. )

Namiesto trestu aplikácia prirodzeného dôsledku nevhodného správania napr. ak dieťa nevykoná službu pri varení, je mu táto služba predĺžená na ďalšie dni.

 

 

Vymedzenie trvania výchovných prostriedkov:

Z hľadiska trvania výchovných prostriedkov rozlišujeme:

 1. jednorazové a krátkodobé výchovné prostriedky (v trvaní maximálne 1 týždeň s prihliadaním na individuálny prístup k dieťaťu a k situácii)

Používame v prípadoch menej závažných porušení povinnosti dieťaťa

 • nevypracovanie si domácej úlohy, nesplnenie si povinností v centre, zlá známka v škole, nevhodné správanie, neuposlúchnutie pokynov vopred dohodnutých s vychovávateľom, oneskorený neodôvodnený príchod z vychádzky (max. 1 hodina) a pod.

Príklady jednorazových a krátkodobých výchovných prostriedkov:

 • osobný pohovor s vychovávateľom, napomenutie, obmedzenie obľúbenej činnosti, zákaz TV, zákaz alebo obmedzenie samostatnej vychádzky, navýšenie domácich alebo školských povinností a pod.

 

 1. dlhodobé výchovné prostriedky (2 maximálne 3 týždne)

Používame ak ide o závažné porušenie povinností dieťaťa

 • opakované klamstvá , agresívne správanie, záškoláctvo, krádež, útek, užitie drog a alkoholu a pod.
 • obmedzenie obľúbenej činnosti, zákaz TV, zákaz alebo obmedzenie samostatnej vychádzky, navýšenie domácich alebo školských povinností a pod.

 

Dlhodobejšie výchovné prostriedky sa určujú na 2 maximálne 3 týždne s tým, že sú priebežne vyhodnocované odborným tímom a vedením centra. Následne sú volené ďalšie postupy, môže dôjsť k skráteniu dokonca zrušeniu trestu, v opačnom prípade k prehodnoteniu a zmene výchovného prostriedku. Dlhodobé výchovné prostriedky sú posudzované odborným tímom a vedením centra. Dieťa musí byť oboznámené so všetkými dôvodmi daného výchovného prostriedku.

Dieťa má právo vyjadriť sa ku zvolenému výchovnému prostriedku aj ku dĺžke jeho trvania. V prípade, že s ním nesúhlasí, situáciu má možnosť prekonzultovať s vedúcou centra.  Ak je námietka zo strany dieťaťa opodstatnená, zvolený výchovný prostriedok sa zruší.

 

Pri opakovaných nevhodných prejavoch správania, voči ostatným deťom, vychovávateľom alebo sebe samému  nasleduje zintenzívnenie práce s psychológom centra a konzultácie s kurátorkou dieťaťa, externými odborníkmi.

 

 1. x) spôsob poskytovania vreckového podľa § 66 zákona

Deťom a mladým dospelým, ktorým sa poskytuje vreckové v súlade s § 66 Zákona 305/2005 Z. z, je toto vreckové  vyplácané sociálnym pracovníkom mesačne v ustanovenej výške. Príjem financií prebieha v prítomnosti ďalšej dospelej osoby – vychovávateľa alebo vedúcej zariadenia a minimálne jedného ďalšieho dieťaťa, resp. mladého dospelého.

Deti a mladí dospelí môžu s vreckovým naložiť podľa vlastného uváženia. Dieťaťu sa poskytuje vzhľadom k veku a rozumovej vyspelosti potrebná pomoc. So súhlasom dieťaťa je možné časť vreckového uschovať na určitý čas alebo tvoriť úspory.

 1. y)opis postupu v rizikových situáciách pre dieťa alebo plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva pobytové opatrenie v centre, vrátane postupu pri nedovolenom opustení centra dieťaťom, pri úraze dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby, vážnych nezhodách medzi deťmi a deťmi a zamestnancami centra.

Pri práci s deťmi nie sú ojedinelé situácie, ktoré môžu ohroziť psychický a fyzický stav dieťaťa, ostatných detí , alebo aj zamestnancov centra. V prípade, že dôjde  k  závažnej rizikovej situácii, je potrebné okamžite konať a dodržiavať špecifické postupy, presne definované podľa charakteru situácie.

Rizikové situácie:

Úrazy dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby

 • posúdenie aktuálneho stavu (službukonajúci zamestnanec),
 • poskytnutie prvej pomoci
 • zabezpečenie lekárskeho ošetrenia
 • informovanie vedúcej centra
 • spísanie záznamu o úraze

 

Agresívne správanie

 • ak je situácia neriešiteľná bežnými postupmi, službukonajúci zamestnanec je povinný privolať záchrannú službu a políciu
 • do príchodu privolanej pomoci chráni ostatné deti a samého seba

 

Nedovolené opustenie centra dieťaťom

 • službukonajúci zamestnanec bezodkladne informuje políciu a vedenie centra
 • uvedené skutočnosti následne sociálny pracovník oznamuje elektronickou poštou príslušnej koordinátorke na Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, prokuratúre, príslušnému súdu, kurátorke dieťaťa a ak je to možné aj rodičovi dieťaťa
 • zisťovanie skutočností vedúcich k úteku, kontaktovanie osôb, s ktorými naposledy komunikoval, kontrola osobných vecí – čo si vzal so sebou (oblečenie, peniaze a pod.)
 • informovanie školy, ktorú dieťa navštevuje.

 

Ako sme už vyššie uviedli, závažné rizikové situácie je zodpovedný pracovník centra (vedúca alebo sociálny pracovník) povinný oznámiť:

 • príslušnému Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
 • kontaktným osobám na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny
 • príslušnej prokuratúre a súdu
 • ­­­akreditačnej komisii MPSVaR ( 83 ods. 5 písm. h) Zákona a § 26 ods. 1 písm. e) Vyhlášky č. 103/2018