Projekt Bývanie ako prvé

Bývanie ako prvé je projektom Diecéznej charity Nitra v rámci výzvy MPSVR-Dostupné bývanie s prvkami Housing first. Cieľom projektu je pomôcť ľuďom bez domova v Nitrianskom kraji nájsť a udržať si stabilné bývanie v prenajatých bytoch za podpory odborných pracovníkov. Pri projekte vychádzame z osvedčeného medzinárodného konceptu, tzv. Housing first (v preklade Bývanie ako prvé), ktorý vedie ku kvalitnému a dôstojnému životu ľudí bez domova a k ich návratu do spoločnosti.

Operačný program: Ľudské zdroje             Prioritná os: Sociálne začlenenie

Špecifický cieľ: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

Zmluva: Z312041BBG9 Centrálny register zmlúv (gov.sk) https://www.crz.gov.sk/zmluva/5884935/

Dĺžka realizácie aktivít projektu: od 9/2021 do 11/2023

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 3754,96 Eur

Spolufinancovanie projektu: 7 039,73 EUR

Cieľ projektu: Cieľom projektu Bývanie ako prvé je podporiť klientov – ľudí bez domova, s ktorými prichádzame do styku pri našej práci v rámci Nitrianskeho kraja, pri zvýšení ich účasti v spoločnosti a pri zmene ich sociálnej situácie poskytnutím pomoci pri hľadaní nájmu, pri udržaní si bývania, pri zlepšení zdravotného a psychického stavu, pri zaradení sa na trh práce, ako i poskytnutím príspevkov na nájomné v snahe umožniť im kvalitnejší a dôstojnejší život.

Cieľová skupina: Ľudia bez domova – jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením, s ktorými Diecézna charita Nitra prichádza do kontaktu v rámci služieb, ktoré poskytuje na území Nitrianskeho kraja.

Hlavná aktivita projektu: Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Sprostredkovanie dostupného bývania klientom a sprevádzanie účastníkov projektu odbornými pracovníkmi podľa princípov Housing first za účelom skvalitnenia ich života.

Podaktivity projektu:

 1. Identifikácia a výber účastníkov projektu Bývanie ako prvé
 2. Vyhľadávanie bytov do prenájmu, vystavenie nájomných zmlúv a  komunikácia s prenajímateľmi bytov
 3. Podpora a sprevádzanie účastníkov projektov v bývaní s cieľom začleniť ich do spoločnosti, prípadne aj na trh práce.

Aktivity september 2021 – december 2021

 • Oslovovanie prenajímateľov bytov z radov verejnosti,
 • Vstupné rozhovory s ľuďmi bez domova – prevažne klienti Domu charity sv. Rafaela a Mestského útulku pre bezdomovcov v Nitre,
 • Výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, podporné aktivity  (príprava klientov na bývanie, finančná gramotnosť, podpora pri uplatnení sa na trhu práce) formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce,

Aktivity január 2022 – december 2022:

 • Oslovovanie prenajímateľov 1-izbových bytov z radov verejnosti v Nitrianskom kraji,
 • Vstupné rozhovory s ľuďmi bez domova – klienti Domu charity sv. Rafaela a Mestského útulku pre bezdomovcov v Nitre, klienti Odboru sociálnych vecí MsÚ v Nitre, ľudia ohrození stratou bývania žijúci v Nitre a okolí,
 • Výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, podporné aktivity  (príprava klientov na bývanie, finančná gramotnosť, podpora pri uplatnení sa na trhu práce) formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce,
 • Sprostredkovanie nájmu v piatich 1-izbových bytoch v Nitre siedmym účastníkom projektu,
 • Sprevádzanie klientov v bytoch podľa konceptu Housing first.

Prebiehajúce aktivity január 2023  – november 2023

 • Oslovovanie prenajímateľov 1-izbových bytov z radov verejnosti v Nitrianskom kraji,
 • Vstupné rozhovory s ľuďmi bez domova – klienti Domu charity sv. Rafaela a Mestského útulku pre bezdomovcov v Nitre, klienti Odboru sociálnych vecí MsÚ v Nitre, ľudia ohrození stratou bývania žijúci v Nitre a okolí,
 • Výber klientov, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, podporné aktivity  (príprava klientov na bývanie, finančná gramotnosť, podpora pri uplatnení sa na trhu práce) formou ambulantnej a terénnej sociálnej práce,
 • Sprevádzanie klientov v štyroch 1-izbových bytoch podľa konceptu Housing first, pričom v r. 2023 pokračovali v nájme dvaja účastníci projektu i  s rodinnými príslušníkmi od r. 2022 a trom novým účastníkom sme sprostredkovali nájom v 1-izbových bytoch v priebehu r. 2023.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“ 

Viac informácií nájdete na www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.skwww.employment.gov.sk


Kontaktujte nás:

Mgr. Mirela Lukáčová Rosinská, Pracovník pre bytové otázky, Psychológ

Mail: mirela.lukacova@gmail.com

0949 166 019

Mgr. Anastázia Grofčíková, Sociálny pracovník

Mail: stasia.gro1@gmail.com

0905 232 064

https://www.facebook.com/housingfirstNitra