Aktuality

Čo máme nové?

Maltézsky punč pomohol sumou 3146 €

pridal: charita | dátum: 13. júna 2022 | kategória: hospicová starostlivosť

31.5.2022 sa skončila verejná zbierka Registrované č.: č. 403-2022-006026 „Maltézsky punč a podpora služieb Hospicu v Nitre“, bola zapísaná do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky 403-2022-006026  Rozhodnutím Okresného úradu Nitra č. OU-NR-OVVS1-2022/006026 dňa 16.11.2021 podľa ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Všeobecne prospešným účelom verejnej zbierky je ochrana zdravia: Podpora Hospicu – domu pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra.

Diecézna charita Nitra uskutočnila verejnú zbierku na území mesta Nitra v čase od 01.12.2021 do 31.05.2022.

  1. Pôvodné plánované zbieranie príspevkov do prenosných pokladničiek v čase od 9.12.2021 do 12.12.2021 sa z dôvodu zrušenia vianočných trhov a zlej pandemickej situácie neuskutočnilo.
  2. Príjmy verejnej zbierky boli sústreďované na bankovom účte SK42 0200 0000 0039 8727 9057 zriadenom vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. pobočka Nitra. Peňažné prostriedky boli vkladané na bankový účet priebežne počas trvania verejnej zbierky.

Celkový hrubý výnos zbierky bol vo výške 3 146,- EUR

Náklady spojené s konaním verejnej zbierky: 12,- EUR predstavujú mesačné poplatky za vedenie účtu.

Čistý výnos zbierky: 3134,- EUR

Záverečná správa