Aktuality

Čo máme nové?

Požičiavanie zdravotníckych pomôcok

pridal: charita | dátum: 23. októbra 2019 | kategória: pomoc

Vďaka podpore Nadácie EPH sa nám podarilo výrazne rozšíriť sortiment a počet špecializovaných zdravotníckych pomôcok určených na zapožičiavanie chorým a tým znížiť aj dobu čakania na potrebnú pomôcku.

Pribudli nové elektrické polohovateľné postele, antidekubitné matrace a sedačky, polohovacie valce, kyslíkové koncentrátory, invalidné vozíky a veľa ďalších pomôcok. Tieto sú zapožičiavané chorým, ktorí sú v opatrovaní v domácom prostredí a pomôcka im výrazným spôsobom uľahčuje pobyt v tomto prostredí a zjednodušuje starostlivosť o nich. Niektoré pomôcky priamo umožňujú prepustenie chorých z ústavnej liečby – napr. kyslíkový koncentrátor umožňuje prepustenie do domáceho prostredia a ich pobyt v rodinnom kruhu. Bez tohto prístroja by bola nutná ich hospitalizácia. Niektoré pomôcky sú zapožičiavané na dobu, pokiaľ chorému nie je pridelená pomôcka hradená cez zdravotné poistenie. Avšak pomôcky sú požičiavané aj tým, ktorí nemajú nárok na úhradu zdravotníckej pomôcky cez poisťovňu – napr. z dôvodu inej diagnózy ako je v kategorizácií (zväčša nevyliečiteľne chorí v terminálnom štádiu choroby, ktorým pomôcka umožní prežiť posledné chvíle života v domácom prostredí).

O službu zapožičiavania zdravotníckych pomôcok je enormný záujem, aj z dôvodu promptnosti poskytnutia pomôcky, kde chorí nemusia absolvovať dlhý proces čakania a vybavovania ako v zdravotných poisťovniach. Naším dlhodobým cieľom je neustále rozširovať ponuku pomôcok a zabezpečiť tak chorým rýchly prístup ku kvalitným zdravotníckym pomôckam, ktoré výraznou mierou skvalitnia poskytovanie starostlivosti a zvýšia kvalitu života chorých.

Viac informácií o požičiavaní zdravotníckych pomôcok a cenník nájdete tu:  https://charitanitra.sk/opatrovatelska/