2% z dane

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške určenej zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. 2% z výšky jeho zaplatenej dane môže podporiť verejnoprospešné neziskové organizácie.  Pomôžte nám byť blízko pri človeku v núdzi a zažite radosť z pomoci.

Ako postupovať:

Ak ste zamestnanec

a/ do 15. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov  STIAHNUŤ TU
b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% dane:  STIAHNUŤ TU
c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. 4. 2021 na daňový úrad.


Ak daňové priznanie podávate sami

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vyplníte priamo v daňovom priznaní v kolónke údaje o prijímateľovi uvediete:

IČO:  35602406
Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi
Názov: Diecézna charita Nitra
Ulica: Samova ul.
Číslo: 978/4
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3 2021 na daňový úrad.

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.


Právnická osoba

Môže poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy. Údaje o prijímateľovi sa vypĺňajú v časti IV. daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby (DPPOv20_1)


Vaše 2% nám pomôžu prevádzkovať naše zariadenia, skvalitniť sociálne a zdravotnícke služby ako aj starostlivosť o deti v Charitnom dome sv. Lujzy a podporia sociálne slabších.

Ďakujeme !