Vybavovanie podnetov v zmysle zák.č.307/2014 Z.z


  • Zodpovedná osoba za vybavovanie podnetov v DCHN : Mgr. Mária Šoóšová
  • Spôsoby podávania podnetov v zmysle vnútroorganizačnej smernice:
  1.  elektronicky na mailovú adresu: charita.nr@ba.telecom.sk, alebo
  2.  písomne -poštou na adresu zodpovednej osoby: Mg Mária Šoóšová, Diecézna charita Nitra, Samova 4, 95050 Nitra.