Aktuality

Čo máme nové?

Voľné pracovné miesta v Detskom charitnom dome sv. Lujzy

pridal: charita | dátum: 11. júna 2018 | kategória: ponuka práce

Vychovávateľ

Miesto výkonu práce:
Samova 4
949 01 Nitra

Kontaktná osoba:
Mgr. Dušana Bucová
vedúca Detského charitného domu sv. Lujzy
dchd.lujza@centrum.sk
tel.: +421 915 749 891

Základná zložka mzdy (v hrubom): 750 € za mesiac

Dátum nástupu: Ihneď

Pracovný pomer: na dobu určitú, 12 mesiacov

Pracovná oblasť:
Výchova, vzdelávanie a šport, sociálne služby

Informácie pre záujemcu:
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží – overenú kópiu diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – profesijný štruktúrovaný životopis, – čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov – čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, – písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov Požadované doklady prosíme zaslať poštou na adresu: Detský charitný dom sv. Lujzy, Samova 4, 95050 Nitra

Termín: 26.6.2018 

Náplň (druh) práce
Práca v samostatnej skupine 10 detí vo veku od 5 – 21 rokov, výchova, tvorba a realizácia výchovnej činnosti pre deti, príprava na vyučovanie, organizácia voľnočasových aktivít detí s dôrazom na aktívne trávenie voľného času (šport, kultúra).
Osobnostné predpoklady a zručnosti: Zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť konštruktívne riešiť konflikty, komunikatívnosť, vzťah k deťom, kreativita, osobnostná a profesionálna zrelosť, aktívny prístup k práci, sebavzdelávaniu, tráveniu voľného času s deťmi.

Práca na zmeny: trojzmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie
Vzdelanie: vysokoškolské I. príp. II. stupňa: pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika emoc. a sociálne narušených, sociálna pedagogika, vychovávateľstvo
Prax v odbore minimálne 3 roky

 

Psychológ

Miesto výkonu práce:
Samova 4
949 01 Nitra

Kontaktná osoba:
Mgr. Dušana Bucová
dchd.lujza@centrum.sk
Kontakt: +421 915 749 891

Základná zložka mzdy (v hrubom): 736,50 € za mesiac

Dátum nástupu: Ihneď

Pracovný pomer: na dobu určitú, 12 mesiacov

Pracovná oblasť:
Sociálne služby, sociálnoprávna ochrana detí

Náplň (druh) práce
Vykonáva odborné činnosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí – detskom domove v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a mladým dospelým, vykonáva odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných a ďalších vzťahov. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
Požadované odborné znalosti:
znalosť príslušných zákonov
– č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
– č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
– Dohovor o právach dieťaťa

Termín: 26.6.2018 

Požiadavky na zamestnanca
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia
Všeobecné spôsobilosti:
• komunikácia (jednanie s ľuďmi)
• tímová práca
• analyzovanie a riešenie problémov
• motivovanie ľudí
• samostatnosť
• osobnostný rozvoj
Počítače:
• Microsoft PowerPoint – elementárna
• Microsoft Word – pokročilá
• Microsoft Excel – pokročilá
• Internet – pokročilá
Osobnostné predpoklady
• spoľahlivosť
• empatia
• komunikatívnosť
• iniciatívnosť

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a) písomnú žiadosť o prijatie do prac. pomeru
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúca vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b) kópiu výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace,
c) profesijný štruktúrovaný životopis,
d) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti
e) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
e) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.