Projekt integrácie asýrskych kresťanov

Poskytuje – sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s cieľom zabezpečiť integráciu osôb cudzej štátnej príslušnosti prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky, ktorým je príslušnými orgánmi SR udelený azyl.

Aktivity sociálnych pracovníkov realizované v roku v teréne sa sústredia na klientov z komunity irackých kresťanov, ktorá ku koncu roka 2017 pozostávala z 66 členov žijúcich v 13 rodinách.

Monitoring
Sociálni pracovníci monitorovali život v rodinách, a to z pohľadu interných rodinných vzťahov ako aj z pohľadu interakcie rodiny a jej členov s okolím (zamestnávatelia, kolegovia, susedia a pod.). V priebehu roka boli pravidelne v týždennej periodicite vykonávané domáce návštevy, počas ktorých boli rozoberané aktuálne témy zo života rodiny a dohadované praktické postupy a riešenia.

Kontaktovanie
Pri rozličných potrebách kontaktovali sociálni pracovníci zastupujúc klientov slovenské úrady, lekárov, školy a mnohé ďalšie inštitúcie: komunikácias organizáciami, zisťovanie potrebných administratívnych záležitostí, vybavovanie,dohodnutie termínov návštev, konzultácií a pod. Zároveň klientov pri opakovaných kontaktoch učili realizovať tieto činnosti, telefonovať, rezervovať si termíny a stretnutia,
nahlasovať sa mailovo alebo webom.

Sprevádzanie
Klienti boli sociálnymi pracovníkmi sprevádzaní pri návštevách inštitúcií: polícia, cudzinecká polícia, zdravotnícke zariadenia, úrady (ÚPSVaR, poisťovne a i.), pošta, banky, obchody a ďalšie. Pri tomto sprevádzaní boli spočiatku aktivity realizované výhradne sociálnymi pracovníkmi, postupom času sa miera samostatnostiu klientov zvyšovala a zástupný charakter spoločných výjazdov sa menil na
sprievodný, resp. náučný, vysvetľovací. Nosnou témou sprievodov klientov zo strany sociálnych pracovníkov bolo vybavovanie rôznych dokladov a riešenie príslušných administratívnych úkonov, v druhej časti roka i absolvovanie pracovných pohovorov.

Vzdelanosť
Vo všetkých rodinách, ktoré o to prejavili záujem bolo podporené vzdelávanie klientov. Sociálni pracovníci absolvovali spoločný prvý kontakt s učiteľmi a dobrovoľníkmi (predstavenie a uvedenie do rodín), často i ďalšie stretnutia dohadovali, koordinovali, zastrešovali. Pomáhali pri komunikácii a objasňovali učiteľom skutočnosti a rodinné súvislosti.

Finančná gramotnosť a dokumenty
Sociálni pracovníci tiež vysvetľovali a precvičovali základné finančné reálie súvisiace s energiami, nájmami, nákupmi a ďalšími bežnými výdavkami. Pomáhali pri tvorbe a riešení rodinných rozpočtov a učili klientov triediť a spravovať dôležité dokumenty.

Zariaďovanie domácností, sťahovanie
Domácnosti irackých rodín boli zariaďované za výrazného prispenia sociálnych pracovníkov, ktorí zháňali použité veci a sledovali akcie a zľavy, prípadne technicky a organizačne zabezpečovali prevoz či montáž domáceho vybavenia. Pri sťahovaní rodín (zmena nájmu, resp. v jednom prípade sťahovanie sa do kúpeného domu) zohrali dôležitú úlohu zabezpečovateľa technickej a logistickej podpory.

Projekt bol podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti NOS/OSF v rámci Výzvy k ľudskosti.