Potravinová pomoc

Je operačný program (OP FEAD) potravinovej a základnej materiálnej pomoci, spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Je zameraný na zmiernenie núdze najodkázanejších osôb poskytovaním potravinových, hygienických balíčkov a poradenstva.

Potravinové a hygienické balíčky sa primárne distribuujú osobám uvedeným v zozname, ktorý poskytuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny.

Sú určené pre:

  • rodiny s nezaopatreným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje Pomoc v hmotnej núdzi (PvHN)
  • príjemcov PvHN, ktorý dovŕšili vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a nemá príjem zo zárobkovej činnosti
  • príjemcov PvHN, ktorí sú invalidní a nemajú príjem zo zárobkovej činnosti
  • príjemcov PvHN s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti.

V prípade, že sa konečnému príjemcovi podľa vyššie uvedených kritérií nepodarí odovzdať balíček ani na druhý krát, môžu byť prijímateľom

  • iné osoby v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii krátkodobého charakteru, z ktorej sa občania alebo rodiny nedokážu sami dostať vlastným pričinením, napríklad ak majú príjem pod úrovňou životného minima, pri náhlom vážnom ochorení živiteľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, sú zasiahnuté živelnými pohromami a pod.

Diecézna charita Nitra distribuuje potravinovú pomoc za základe zmluvy o spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou prostredníctvom Farskej charity sv. Jozefa v Nových Zámkoch.

Projekt bude trvať do roku 2020 a balíky sa rozdávajú 4 krát do roka.

V roku 2017 sme realizovali 4 vlny distribúcie potravinovej pomoci a 1 vlnu hygienickej pomoci v okresoch Nové Zámky (62 obcí) a Šaľa (13 obcí). Spolu bolo odovzdaných 10851 potravinových balíčkov a 1321 hygienických balíčkov.

 

Viac informácií získate na potravinovapomoc.sk