Kto sme a naše poslanie


Diecézna charita Nitra je samostatnou právnickou osobou – účelovým zariadením Cirkvi, zriadenou Nitrianskym diecéznym biskupom podľa zák. č. 308/1991 Zb. a kódexu kánonického práva.

Sídlom Diecéznej charity Nitra je mesto Nitra. Svoju činnosť vykonáva na území Nitrianskej diecézy, ktorá sa rozprestiera sčasti na území Nitrianskeho  a Trenčianskeho kraja.

Diecézna charita Nitra je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite.

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať sociálne poradenstvo na úrovni základného sociálneho poradenstva       a špecializovaného sociálneho poradenstva, vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Diecézna charita Nitra za účelom napĺňania svojho poslania zriadila a prevádzkuje nasledovné zariadenia:

Charitatívno-sociálne centrum – Nitra

– Opatrovateľská služba
– Požičovňa zdravotníckych pomôcok
– Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia

Dom charity sv. Rafaela Nitra – nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum

Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra

ADOS Charita Nitra – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky Nitra

Chránená dielňa sv. Jozefa – knihviazačstvo