Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme vychovávateľa

pridal: charita | dátum: 25. júla 2019 | kategória: ponuka práce

Voľné pracovné miesto – Vychovávateľ

Miesto výkonu práce:
Detský charitný dom sv. Lujzy
Samova 4
949 01 Nitra

Mzdové ohodnotenie:
V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovná oblasť:
Výchova, vzdelávanie a šport
Sociálne služby

Informácie pre záujemcu:
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží – overenú kópiu diplomu, alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – profesijný štruktúrovaný životopis, – čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov – čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, – písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov

Náplň práce:
Práca v samostatnej skupine 10 detí vo veku od 5 – 21 rokov, výchova, tvorba a realizácia výchovnej činnosti pre deti, príprava na vyučovanie, organizácia voľnočasových aktivít detí s dôrazom na aktívne trávenie voľného času (šport, kultúra).

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Zodpovednosť, samostatnosť, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť konštruktívne riešiť konflikty, komunikatívnosť, vzťah k deťom, kreativita, osobnostná a profesionálna zrelosť, aktívny prístup k práci, sebavzdelávaniu, tráveniu voľného času s deťmi.

Pracovné podmienky
trojzmenný pracovný režim

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie: vysokoškolské I. príp. II. stupňa: pedagogika, špeciálna pedagogika, pedagogika emoc. a sociálne narušených, sociálna pedagogika, vychovávateľstvo
Prax v odbore minimálne 3 roky

Kontaktná osoba:                                                                                     

Mgr. Dušana Bucová

vedúca Detského charitného domu sv. Lujzy

dchd.lujza@centrum.sk

tel.: +421 915 749 891