Dom charity sv. Rafaela Nitra – nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum


V Dome charity sv. Rafaela v Nitre poskytujeme sociálne služby zamerané na podanie pomocnej ruky ľuďom bez domova a ostatným marginalizovaným skupinám. Súčasťou tohto zariadenia je nízkoprahové denné centrum a nízkoprahová nocľaháreň. V nízkoprahovom dennom centre poskytujeme sociálne služby počas dňa ľudom bez domova a tým, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie.

Poskytujeme tu:
– sociálne poradenstvo
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sprievod k lekárovi a pod.
– nevyhnutné ošatenie a obuv
utvárame podmienky na:
– prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín
– vykonávanie nevyhnutnej základnej hygieny
– záujmovú činnosť
– resocializáciu: predaj časopisu Nota bene, organizovanie rôznych brigád na úpravu okolia.

V nocľahárni sa fyzickej osobe,ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie poskytuje:
– ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania
– sociálne poradenstvo
– utvárajú sa podmienky na vykonanie základnej osobnej hygieny, prípravy a výdaja stravy

Nocľaháreň bola zriadená ako nízkoprahová za účelom poskytnutia služby a prenocovania pre ľudí, ktorí z rôznych príčin nedokážu dodržiavať pravidlá a režim v iných zariadeniach a nie sú schopní abstinencie od alkoholu a iných omamných látok. Jedinou podmienkou na prijatie klienta na nocľah je, aby neohrozoval seba a okolie.

Kapacita zariadenia je 24 lôžok pre mužov a ženy, s možnosťou rozloženia prísteliek.

 Kontaktujte nás:

Dom charity sv. Rafaela
Štúrova 57
949 01 Nitra

vedúca: Mgr. Klára Labošová

telefón : 037/6523028
mobil : 0907 451 771

nočná služba mobil: +421 918 174 944
mail : rafael.charita@gmail.com