Detský charitný dom sv. Lujzy Nitra


Detský charitný dom sv. Lujzy bol zriadený v roku 1998 ako jeden z prvých domovov rodinného typu.
V zmysle zák. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele je detský domov
charakterizovaný ako prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia.
V Detskom charitnom dome sv. Lujzy našlo svoj domov 12 detí a mladých dospelých.
Hlavnou prioritou nášho detského domova je poskytnutie domova a starostlivosti o dieťa v súlade s jeho
individuálnymi potrebami, s cieľom harmonického vývinu a návrat dieťaťa do rodinného prostredia.

V prípade, že neexistuje možnosť návratu dieťaťa do rodinnej starostlivosti, snažíme sa o sprostredkovanie
náhradnej rodinnej starostlivosti (ako sú náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, osvojenie,
profesionálna rodina).

Úlohou tímu, ktorý sa stará o deti, je vytvoriť deťom prostredie prijatia, lásky, dôvery a duchovného
sprevádzania. Snažíme sa deti viesť k samostatnosti a zodpovednosti v každej životnej situácii.
Rešpektujeme osobnosť každého dieťaťa so špecifickými podmienkami a potrebou individuálneho prístupu.
Deti sú podľa svojích individuálnych darov, schopností a možností zapojené do denného režimu ich nového
domova.

 Kontaktujte nás

Detský charitný dom sv. Lujzy
Samova 4
950 50 Nitra

vedúca: Mgr. Dušana Bucová
mobil: +421 915 749 891

Mgr. Mária Kretová
mobil: +421 907 733 929

telefón: +421 37 77 20 214

mail: dchd.lujza@gmail.com