Charitatívno-sociálne centrum – Nitra


Staráte sa o svojho starého, chorého príbuzného v domácnosti a potrebujete pomoc, kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme pri zabezpečení opatrovateľskej služby, zapožičiame zdravotnícku pomôcku a poskytneme sociálne poradenstvo.

Charitatívna služba v rodinách – opatrovateľská služba

Prostredníctvom opatrovateľskej služby zabezpečíme starostlivosť priamo v domácnosti pre starých, chorých a osamelých ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri základných životných úkonoch.

Opatrovateľská služba sa v zmysle § 41 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Hlavné úkony opatrovateľskej služby:
Pomoc pri osobnej hygiene, celkový kúpeľ, pomoc pri stravovaní, podávanie jedla a tekutín, príprava raňajok  a obeda, pomoc pri vyprázdňovaní, pranie a žehlenie osobnej bielizne, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri zmene polohy, pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri pohybe po schodoch a po rovine, dohľad
pri dodržiavaní liečebného režimu, úkony starostlivosti o domácnosť, zabezpečenie základných sociálnych aktivít (napr. sprievod k lekárovi a pod.)

Opatrovateľskú službu poskytujeme na území mesta Nitra. Platba sa odvíja od výšky príjmu opatrovaného a počtu hodín opatrovateľskej služby.

Kontaktujte nás:

Charitatívna služba v rodinách – Opatrovateľská služba Nitra
vedúca: Gabriela Trubíniová
Samova 4
950 50 Nitra

telefón: 037/7721792

Zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok

Na zmiernenie dôsledkov ochorenia a uľahčenie starostlivosti v domácom prostredí prevádzkuje Diecézna charita Nitra aj požičovňu zdravotníckych pomôcok, kde je možné zapožičať si zdravotnícku pomôcku do doby, kým bude táto poskytnutá prostredníctvom zdravotnej poisťovne, prípadne na iný čas.
Poskytujeme aj základné poradenstvo o možnosti vybavenia pomôcky cez zdravotnú poisťovňu.

Zapožičiavame invalidný vozík, prenosnú WC stoličku, podložné misy, gumové kolesá, barly, podpory pri chodení (tzv. chodítka), postele – elektromotorické – polohovateľné, rehabilitačné, mechanické, antidekubitné matrace – pasívne,     s kompresorom, kyslíkový koncentrátor, podložky a iné.

  Kontaktujte nás:

Charitatívna služba v rodinách – opatrovateľská služba Nitra
Samová 4
950 50 Nitra

vedúca: Gabriela Trubíniová
mobil: +421 907 734 048

mail: gabriela.trubiniova@gmail.com