ADOS Charita Nitra – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti


Staráte sa o svojho chorého príbuzného doma a potrebujete odbornú pomoc pri ošetrovateľských úkonoch?
Obráťte sa na agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti – ADOS Charita Nitra.

Nárok na ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú prostredníctvom ADOS Charita Nitra má každý
poistenec zdravotnej poisťovne a táto starostlivosť je bezplatná.

Cieľom domácej ošetrovateľskej starostlivosti je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť
metódou ošetrovateľského procesu zameranú na zlepšenie kvality života, zmiernenie jeho utrpenia
a doliečenie po ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná osobám vo všetkých vekových kategóriach v rodinnom
prostredí. Navrhuje ju lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti, s ktorým má osoba uzavretú dohodu o
poskytnutí zdravotnej starostlivosti.

Návrh na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti môže odporúčiť aj:
– lekár špecializovanej ambulantnej starostlivosti
– ošetrujúci lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti
– ošetrujúca sestra ústavnej zdravotnej starostlivosti
– ošetrujúca pôrodná asistentka ústavnej zdravotnej starostlivosti

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti.

Náplň činnosti ADOS:
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť v domácom prostredí o pacientov všetkých vekových skupín,
u ktorých je indikovaná (najmä starostlivosť o doliečenie po skončení ústavnej liečby o akútne chorých
bez potreby hospitalizácie, o chronicky chorých, o pacientov v terminálnych stavoch a sociálne
a zdravotne rizikové skupiny obyvateľstva)
úprava domáceho prostredia a životosprávy podľa úvahy choroby starostlivosť o základné životné funkcie,
aplikácie liekov a ošetrovanie rán, odber biologického materiálu na vyšetrenie, prípadne iné skríningové
vyšetrenie, zdravotná výchova a poradenstvo.

Ošetrovateľské služby zabezpečujú kvalifikované zdravotné sestry s praxou na lôžkových oddeleniach.
Ošetrovanie je možné kombinovať opatrovateľskou službou a zapožičaním zdravotnej pomôcky.

Ošetrovateľské úkony:
– starostlivosť o permanentný katéter, cievkovanie
– podávanie všetkých druhov injekcií, infúzií
– krmenie sondou
– polohovanie pacienta
– meranie fyziologických funkcií
– podávanie liekov a ich kontrola užívania
– odber biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica)
– preväzy, ošetrenie rán po operáciach a úrazoch
– starostlivosť o diabetika (podávanie inzulínu, meranie glykémie)
– starostlivosť o imobilného pacienta
– polohovanie chorého, prevencia a liečba dekubitov
– podávanie zábalov, aplikácia roztokov a mastí
– ošetrovateľská rehabilitácia
– komplexná starostlivosť v terminálnom štádiu ochorenia
– ošetrenie stomií
– iné výkony podľa ošetrujúceho lekára

 Kontaktujte nás:

ADOS Charita Nitra
Samova 4
950 50 Nitra

Mgr. Dušana Kráľová je GARANT-vedúca
mobil: +421 907 734 028

Bc. Angelika Štefanovičová – fyzioterapeut-ka
mobil: +421 905 912 545

Jana Ilková
mobil: +421 915 411 047

mail: ados.charita@gmail.com